Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

45 § Gra­du­päi­vä­kir­ja (#2)

Photo by Mohammed Shamaa on Unsplash

Toi­vot­ta­vas­ti teil­lä oli kiva jou­lu ja pää­sit­te ren­tou­tu­maan kun­nol­la, sil­lä vuo­si on var­mas­ti ollut monel­le ras­kas. Oli muka­va huo­ma­ta, että onnis­tuin siir­ty­mään jou­luk­si täy­sin loma­moo­diin, vaik­ka aloi­tin muu­ta­ma viik­ko sit­ten uudes­sa työs­sä ja vapaa-ajal­la voi­si aina puu­hail­la esi­mer­kik­si blo­gin paris­sa. Pit­käs­sä juok­sus­sa töi­den ja pro­jek­tien jat­ku­va hön­ki­mi­nen ei ole kes­tä­vää ja on hyvä ottaa sään­nöl­li­ses­ti kun­non loma kai­kes­ta kii­rees­tä, jot­ta akku ei pää­se tyh­je­ne­mään täy­sin. Itses­tään­sel­vää­hän tämä on, mut­ta minun on kiel­tä­mät­tä hyvä muis­tu­tel­la täs­tä itseä­ni aika ajoin ?

Lupa­sin vii­me kir­joi­tuk­ses­sa, että käyn nyt läpi pro­jek­ti­haun valin­ta­kri­tee­rit sekä tie­ten­kin itse tulok­set. Olin tosin hie­man lii­an opti­mis­ti­nen tie­de­kun­nan suh­teen, sil­lä tie­de­kun­ta ei jul­kais­sut min­kään­lai­sia tilas­to­ja (pis­te­ra­jat, haki­ja­mää­rät jne.) pro­jek­ti­haus­ta. Olen pyy­tä­nyt näi­tä erik­seen tie­de­kun­nal­ta ja toi­von mukaan sai­sin ne tam­mi­kuun aika­na, jot­ta voi­sin käy­dä nii­tä läpi tar­kem­min. Olen var­ma, että mon­taa kans­sao­pis­ke­li­jaa kiin­nos­taa eri­tyi­ses­ti eri pro­jek­tien pis­te­ra­jat, jos heil­lä on pro­jek­ti­ha­ku vie­lä edes­sä. Muu­ten­kin oli­si hyvä, että tie­de­kun­ta oli­si läpi­nä­ky­vä tämän osal­ta, sil­lä onhan pro­jek­ti yksi mer­kit­tä­vim­mis­tä opin­to­suo­ri­tuk­sis­ta oikik­sen aika­na, jol­la on myös mer­ki­tys­tä val­mis­tu­mi­sen jäl­keen aina­kin auskultointihaussa.

Lue lisää: 44 § Gra­du­päi­vä­kir­ja (#1)

Pro­jek­ti­haun valintakriteerit

Hel­sin­gin oikik­sen syven­tä­vien opin­to­jen pro­jek­tien valin­ta­kri­tee­rit ovat päi­vit­ty­neet vii­mek­si 1.8.2020, ja tämä pro­jek­ti­ha­ku oli ensim­mäi­nen, joka toteu­tet­tiin uusil­la valin­ta­kri­tee­reil­lä. Valin­ta­kri­tee­reis­sä ei nyky­ään ole enää mitään hir­veän ihmeel­lis­tä, sil­lä “haku­jo­no­ja” on vain yksi, kun aiem­min nii­tä oli kaksi.

Pro­jek­tien valin­ta­kri­tee­rit jae­taan nyky­ään ylei­siin ja eri­tyi­siin edellytyksiin.

Ylei­set edellytykset

Pro­jek­tiin valit­se­mi­sen ainoa ylei­nen edel­ly­tys on se, että haki­ja on suo­rit­ta­nut ON-tut­kin­non. Aiem­min (1.8.2017 — 18.12.2020) riit­ti, että opis­ke­li­ja oli suo­rit­ta­nut 150 opin­to­pis­tet­tä oikeus­no­taa­rio­pin­to­ja, pro­jek­tiai­neen pakol­li­sen aineo­pin­to­ten­tin sekä oikeus­no­taa­rin lop­pu­työn. Ennen pro­jek­ti­ha­kua ei tar­vin­nut kui­ten­kaan olla val­mis­tu­nut oikeusnotaari.

Tämän takia oli yleis­tä, että opis­ke­li­jat otti­vat notaa­rin ja mais­te­rin pape­rit ulos mel­kein yhtä aikaa, mut­ta nyky­ään tämä ei siis enää ole mah­dol­lis­ta. Tämä uudis­tus ei herä­tä minus­sa tun­tei­ta suun­taan tai toi­seen enkä objek­tii­vi­ses­ti aja­tel­len kek­si täs­tä mitään suu­ria nega­tii­vi­sia puo­lia. Val­mis­tuin oikeus­no­taa­rik­si viral­li­ses­ti “jo” kevääl­lä 2019, sil­lä opis­ke­li­ja­vaih­to­koh­tee­ni Austra­lias­sa edel­lyt­ti, että vaih­toon hyväk­sy­tyt ovat suo­rit­ta­neet oikeus­no­taa­rin tut­kin­non ennen vaih­don alkua. Tuol­loin val­mis­tu­mi­nen teki hie­man tiuk­kaa, sil­lä minul­la oli vie­lä kan­sain­vä­li­sen yksi­tyi­soi­keu­den ‑kurs­si teke­mät­tä, mut­ta lopul­ta räpi­köin ten­tin läpi hie­man onnek­kaas­ti ja val­mis­tuin notaariksi.

Lue lisää: 31 § Opis­ke­li­ja­vaih­to oikik­ses­sa — Osa 1: Haku­pää­tös- ja prosessi

Eri­tyi­set edellytykset

Syven­tä­vien opin­to­jen pro­jek­tiin valin­nan eri­tyi­si­nä edel­ly­tyk­si­nä ote­taan huo­mioon seu­raa­vat teki­jät, joi­den yhteen­las­ket­tu pis­te­mää­rä on haki­jan tun­nus­lu­ku, joka voi olla enin­tään 20 pis­tet­tä:

 1. ON-tut­kin­nos­sa suo­ri­tet­tu­jen temaat­tis­ten koko­nai­suuk­sien tai pakol­lis­ten aineo­pin­to­jen kes­kiar­vo (1–5 pis­tet­tä kah­den desi­maa­lin tarkkuudella);
 2. ON-lop­pu­työn arvo­sa­na (1–5 pistettä);
 3. Pro­jek­tia tuke­vat opin­not (0–5 pis­tet­tä); ja
 4. Eri­tyi­set perus­teet, ylei­nen moti­vaa­tio ja haku­koh­teen ensi­si­jai­suus (0–5 pistettä)

Eri­tyi­set edel­ly­tyk­set tuo­vat suu­rim­man muu­tok­sen pro­jek­ti­ha­kuun, sil­lä aiem­min pro­jek­ti­ryh­miin haet­tiin kah­ta väy­lää pit­kin: osa opis­ke­li­jois­ta valit­tiin lähin­nä opin­to­me­nes­tyk­sen ja objek­tii­vis­ten kri­tee­rei­den mukaan, mut­ta osa valit­tiin moti­vaa­tio­kir­jeen perus­teel­la, joka jät­ti epäi­lyt­tä­vän pal­jon har­kin­ta­val­taa pro­jek­tin vetä­jäl­le. Nyky­ään pro­jek­ti­pai­kat jae­taan pel­käs­tään tun­nus­lu­vun mukai­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä, johon toki vai­kut­taa myös moti­vaa­tio ja muut sei­kat kuin opintomenestys.

Joka tapauk­ses­sa valin­ta­me­net­te­lyn pitäi­si olla nyt puo­lu­eet­to­mam­pi ja läpi­nä­ky­väm­pi, kun haki­jat täy­tyy pis­teyt­tää ja lait­taa sen mukai­seen jär­jes­tyk­seen. Täs­tä syys­tä oli­si tär­ke­ää, että tie­de­kun­ta jul­kai­si­si myös jokai­sen haki­jan pis­te­mää­rän (aivan kuten ten­teis­sä­kin) ja eri pro­jek­ti­ryh­mien pisterajat.

ON-tut­kin­non keskiarvo

En läh­de käy­mään läpi näi­tä eri edel­ly­tyk­siä kovin syväl­li­ses­ti, sil­lä itse ns. van­ha­na opis­ke­li­ja­na (ennen 2017 tut­kin­to­uu­dis­tus­ta aloit­ta­nee­na) las­kin kes­kiar­vo­ni pakol­lis­ten aineo­pin­to­jen mukaan. Tut­kin­to­uu­dis­tuk­sen myö­tä pakol­li­set opin­not muut­tui­vat temaat­ti­sik­si koko­nai­suuk­sik­si, joten suu­rim­mal­la osal­la kes­kiar­vo tulee muo­dos­tu­maan hie­man eri taval­la kuin minulla.

Vali­tet­ta­vas­ti minul­la ei ole haku­lo­ma­ket­ta tal­les­sa ja teim­me pro­jek­ti­haun kave­ri­ni kans­sa puhe­li­mes­sa, joten en ole lait­ta­nut kes­kiar­voa­ni mihin­kään ylös. Muis­te­li­sin että kes­kiar­vo­ni oli lopul­ta 3,8. Har­mik­se­ni pro­jek­ti­haus­sa las­ke­taan pai­not­ta­ma­ton eikä pai­no­tet­tu kes­kiar­vo, sil­lä pai­no­tet­tu kes­kiar­vo­ni on parem­pi kuin painottamaton.

Näin ollen sain ensim­mäi­ses­tä koh­das­ta pis­tei­tä 3,8 / 5.

Pai­not­ta­ma­ton kes­kiar­vo las­ke­taan yksin­ker­tai­ses­ti siten, että las­ket huo­mioi­ta­vien kurs­si­suo­ri­tus­ten arvo­sa­nat yhteen ja jaat tämän sum­man huo­mioi­ta­vien kurs­sien mää­räl­lä. Esi­mer­kik­si jos oli­sit saa­nut
- kurs­sis­ta A arvo­sa­nan 3;
- kurs­sis­ta B arvo­sa­nan 5; ja
- kurs­sis­ta C arvo­sa­nan 1,

oli­si pai­not­ta­ma­ton kes­kiar­vo­si (3+5+1) : 3 = 3,0.

Pai­no­te­tus­sa kes­kiar­vos­sa (eng. GPA) sen sijaan anne­taan huo­mio­ta kurs­sin opin­to­pis­te­mää­räl­le. Jos edel­tä­vän esi­mer­kin kurs­sit oli­si­vat olleet seu­raa­van laa­jui­sia:
- kurs­si A: 5 opin­to­pis­tet­tä;
- kurs­si B: 1 opin­to­pis­tet­tä; ja
- kurs­si C: 10 opin­to­pis­tet­tä,

oli­si pai­no­tet­tu kes­kiar­vo­si (3x5op + 5x1op + 1x10op) : 16op = 30 : 16 = 1,88.

ON-lop­pu­työn arvosana

Tämän koh­dan pis­tey­tyk­sen muu­tos aiheut­ti minul­le eni­ten har­mai­ta hiuk­sia, sil­lä aiem­min lop­pu­työn arvo­sa­na otet­tiin huo­mioon kak­sin­ker­tai­se­na eli sii­tä oli mah­dol­lis­ta saa­da jopa 10 pis­tet­tä. Mie­les­tä­ni tämä muu­tos oli huo­no, sil­lä lop­pu­työ on vas­taa­vuu­del­taan ON-tut­kin­non suo­ri­tuk­sis­ta lähim­pä­nä gra­dua, min­kä takia sitä pitäi­si mie­les­tä­ni pai­not­taa enem­män kuin mui­ta kri­tee­rei­tä. Toki täs­sä koh­taa kan­nat­taa huo­ma­ta, että tie­ten­kin tähän mie­li­pi­tee­seen vai­kut­taa se, että sain omas­ta lop­pu­työs­tä­ni arvo­sa­nak­si 5 ja muu­tos vai­kut­ti pis­tey­tyk­see­ni heikentävästi.

Toi­saal­ta ymmär­rän, että lop­pu­työn pai­not­ta­mi­ses­sa on heik­kou­ten­sa, sil­lä moni ei vält­tä­mät­tä pää­se juu­ri sii­hen ryh­mään kuin haluai­si ja arvos­te­lu­käy­tän­nöt saat­ta­vat ero­ta toi­sis­taan eri ryh­mis­sä. Esi­mer­kik­si yhtiö­oi­keu­den ON-lop­pu­työs­sä oli käsit­tääk­se­ni aikaa vain kuu­kau­den ver­ran työn kir­joit­ta­mi­sel­le, kun taas sopi­musoi­keu­den ryh­mäs­sä, jos­sa olin itse, sai lop­pu­työ­tä kir­joit­taa kah­den kuu­kau­den ajan. Lisäk­si osas­sa ryh­mis­tä saa työs­tään palau­tet­ta ennen sen palaut­ta­mis­ta ja osas­sa lop­pu­työ­tä voi vie­lä paran­taa ensim­mäi­sen arvioin­nin jäl­keen. Lop­pu­työ­ryh­mien (arviointi)käytännöt eivät siis todel­la­kaan ole olleet tas­a­puo­li­sia. Käsit­tääk­se­ni tähän on tul­lut aina­kin ylei­sel­lä tasol­la paran­nus­ta, mut­ta ohjaa­jil­la saat­taa olla syvään juur­tu­nei­ta toi­min­ta­ta­po­ja, joi­ta he eivät hel­pos­ti muu­ta, vaik­ka niin kuu­lui­si toimia.

Toi­ses­ta koh­das­ta sain 5/5 pistettä. 

Pro­jek­tia tuke­vat opin­not ja eri­tyi­set perus­teet, ylei­nen moti­vaa­tio sekä haku­koh­teen ensisijaisuus

Vali­tet­ta­vas­ti en osaa ottaa kan­taa tun­nus­lu­kuun vai­kut­ta­viin kol­man­teen ja nel­jän­teen koh­taan, sil­lä en saa­nut tulos­ten jul­kai­sun jäl­keen tie­tää, miten nämä koh­dat pis­tey­tet­tiin osal­ta­ni. Tie­de­kun­ta / pro­jek­tien vetä­jät eivät myös­kään jul­kais­seet mitään ylei­siä lin­jo­ja näi­den koh­tien pis­teyt­tä­mi­sel­le. Ole­tan kui­ten­kin, että sain jon­kin ver­ran pis­tei­tä (sopi­musoi­keu­den pro­jek­tiin) sii­tä, että tein notaa­ri­työ­ni sopi­musoi­keu­den ryh­mäs­sä ja olen työs­ken­nel­lyt sopi­musoi­keu­den paris­sa. Lisäk­si olen var­mas­ti saa­nut aina­kin sopi­musoi­keu­den ryh­mään ensi­si­jai­suus­pis­tei­tä, sil­lä se oli ensim­mäi­nen hakutoiveeni.

Täs­sä oli lyhyt selos­tus pro­jek­tien valin­ta­kri­tee­reis­tä, jot­ka löy­ty­vät myös tääl­tä.

Pro­jek­ti­haun tulokset

Mihin­kö pro­jek­tiin tulin sit­ten vali­tuk­si tai pää­sin­kö yli­pään­sä mihin­kään ryh­mään? Koin alun perin, että minul­la pitäi­si olla hyvät mah­dol­li­suu­det pääs­tä juu­ri sii­hen ryh­mään mihin haluan, sil­lä yksi­tyi­soi­keu­del­li­sia pro­jek­ti­ryh­miä oli tar­jol­la pal­jon, mikä hajaut­tai­si yksi­tyi­soi­keu­des­ta kiin­nos­tu­nei­ta hake­maan eri ryh­miin eikä kil­pai­lu oli­si niin kovaa yksit­täis­ten pro­jek­tien koh­dal­la. Lisäk­si tie­sin, että ensim­mäi­sen kah­den kri­tee­rin osal­ta sain 8,8 / 10,0 pis­tet­tä, min­kä uskal­tai­sin arvioi­da ole­van siel­tä par­haim­mas­ta päästä.

Toi­saal­ta epä­var­muut­ta aiheut­ti kol­mas ja nel­jäs pis­tey­tys­pe­rus­te, sil­lä minul­la ei ollut yhtään valin­nai­sia opin­to­ja sopi­musoi­keu­des­ta enkä tien­nyt kuin­ka pro­jek­tin ohjaa­ja pis­teyt­tää moti­vaa­tio­ta­ni tai työ­ko­ke­mus­ta­ni. Jos oli­sin hake­nut aiem­pien haku­kri­tee­rei­den olles­sa voi­mas­sa (notaa­rin lop­pu­työn pai­no­tus x2), oli­sin ollut var­mas­ti mel­ko levol­li­sin mie­lin tuloksista.

Tulok­set tuli­vat kes­ki­viik­ko­na myö­hään illal­la ja ilok­se­ni huo­ma­sin, että minut valit­tiin sopi­musoi­keu­den pro­jek­ti­ryh­mään! ? Pää­sin siis juu­ri sii­hen ryh­mään, joka oli ensim­mäi­nen haku­toi­vee­ni. Vali­tet­ta­vas­ti en tie­dä pis­tei­tä­ni tai ryh­män pis­te­ra­jaa, mut­ta kave­rei­den puhei­den perus­teel­la sain käsi­tyk­sen, ettei ryh­mään oli­si ollut älyt­tö­män kor­kea pis­te­ra­ja. Täl­lä tosin ei ole mitään väliä minul­le, sil­lä minul­le oli vain tär­kein­tä pääs­tä halua­maa­ni projektiryhmään.

Pro­jek­ti­haun tulok­set löy­dät tääl­tä. Tosin tulos­lis­tas­sa näkyy vain valit­tu­jen opis­ke­li­joi­den opis­ke­li­ja­nu­me­ro, joten se ei ole kovin infor­ma­tii­vi­nen muil­le kuin nyt pro­jek­ti­haus­sa hakeneille.

Lopuk­si

Sain pro­jek­tin vetä­jäl­tä tie­don pro­jek­tin ohjel­mas­ta ja aika­tau­luis­ta jo maa­nan­tai­na (28.12.), joten voi­sin ker­toa näis­tä tar­kem­min seu­raa­vas­sa kir­joi­tuk­ses­sa! Lisäk­si voi­sin käy­dä läpi hie­man omia odo­tuk­sia pro­jek­tia koh­taan ja mil­tä sota­suun­ni­tel­ma­ni vuo­del­le 2021 näyt­tää opin­to­jen suhteen.

Lue lisää: 47 § Gra­du­päi­vä­kir­ja (#3)

Jo edel­li­sen kir­joi­tuk­seen ker­tyi joi­ta­kin link­ke­jä, joi­den ajat­te­lin ole­van hyö­dyl­li­siä gra­du­pro­jek­tiin liit­tyen. Ajat­te­lin, että nämä oli­si hyvä koos­taa yhteen paik­kaan, jot­ta ne ovat jat­kos­sa hel­pos­ti löy­det­tä­vis­sä eikä link­ki­lis­ta kir­joi­tus­ten peräs­sä veny lii­an pit­käk­si. Jat­kos­sa lai­tan aina kir­joi­tuk­sen lop­puun tuon kysei­sen kir­joi­tuk­sen lin­kit, mut­ta kaik­ki gra­duun liit­ty­vät lin­kit ovat löy­det­tä­vis­sä Link­ke­jä-sivul­ta.

Jos hait nyt pro­jek­tiin, mihin ryh­mään pää­sit? ? Lisäk­si jos haluat tie­de­kun­tam­me ole­van läpi­nä­ky­väm­pi pro­jek­ti­haun (tulos­ten) suh­teen, keho­tan lait­ta­maan Pykä­län opin­to­vas­taa­val­le vies­tiä, jot­ta hän voi vie­dä vies­tiä eteen­päin tiedekuntaan.

Lai­toin kyl­lä asias­ta vies­tiä opis­ke­li­ja­pal­ve­lui­hin heti tulos­ten jul­kai­sun jäl­keen, jos­ta vas­tat­tiin, ettei kou­lu­tus­suun­nit­te­li­jal­le ole pää­tös­val­taa tilas­to­jen jul­kis­ta­mi­sen suh­teen, mut­ta hän lupa­si vie­dä asian joh­to­ryh­män käsit­te­lyyn, jon­ka lisäk­si kou­lusuun­nit­te­li­ja lait­toi vies­tin tie­dok­si opin­toa­siain­pääl­li­köl­le, ope­tus­va­ra­de­kaa­nil­le ja OTM-kou­lu­tus­oh­jel­man joh­to­ryh­män joh­ta­jal­le. Toki asian ete­ne­mis­tä ede­saut­taa var­mas­ti se, jos useam­pi opis­ke­li­ja sig­na­loi esi­mer­kik­si opin­to­vas­taa­van kaut­ta, että pro­jek­ti­haun tulos­ten läpi­nä­ky­vyys on heil­le tär­keä asia.

Hyvää uut­ta vuot­ta kaikile! ?

Hyö­dyl­li­siä linkkejä

Koko lis­tan gra­duun liit­ty­vis­tä hyö­dyl­li­sis­tä lin­keis­tä löy­dät Link­ke­jä-sivul­ta.

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *