Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

45 § Gra­du­päi­vä­kir­ja (#2)

Photo by Mohammed Shamaa on Unsplash

Toi­vot­ta­vas­ti teil­lä oli kiva jou­lu ja pää­sit­te ren­tou­tu­maan kun­nol­la, sil­lä vuo­si on var­mas­ti ollut monel­le ras­kas. Oli muka­va huo­ma­ta, että onnis­tuin siir­ty­mään jou­luk­si täy­sin loma­moo­diin, vaik­ka aloi­tin muu­ta­ma viik­ko sit­ten uudes­sa työs­sä ja vapaa-ajal­la voi­si aina puu­hail­la esi­mer­kik­si blo­gin paris­sa. Pit­käs­sä juok­sus­sa töi­den ja pro­jek­tien jat­ku­va hön­ki­mi­nen ei ole kes­tä­vää ja on hyvä ottaa sään­nöl­li­ses­ti kun­non loma kai­kes­ta kii­rees­tä, jot­ta akku ei pää­se tyh­je­ne­mään täy­sin. Itses­tään­sel­vää­hän tämä on, mut­ta minun on kiel­tä­mät­tä hyvä muis­tu­tel­la täs­tä itseä­ni aika ajoin 😄

Lupa­sin vii­me kir­joi­tuk­ses­sa, että käyn nyt läpi pro­jek­ti­haun valin­ta­kri­tee­rit sekä tie­ten­kin itse tulok­set. Olin tosin hie­man lii­an opti­mis­ti­nen tie­de­kun­nan suh­teen, sil­lä tie­de­kun­ta ei jul­kais­sut min­kään­lai­sia tilas­to­ja (pis­te­ra­jat, haki­ja­mää­rät jne.) pro­jek­ti­haus­ta. Olen pyy­tä­nyt näi­tä erik­seen tie­de­kun­nal­ta ja toi­von mukaan sai­sin ne tam­mi­kuun aika­na, jot­ta voi­sin käy­dä nii­tä läpi tar­kem­min. Olen var­ma, että mon­taa kans­sao­pis­ke­li­jaa kiin­nos­taa eri­tyi­ses­ti eri pro­jek­tien pis­te­ra­jat, jos heil­lä on pro­jek­ti­ha­ku vie­lä edes­sä. Muu­ten­kin oli­si hyvä, että tie­de­kun­ta oli­si läpi­nä­ky­vä tämän osal­ta, sil­lä onhan pro­jek­ti yksi mer­kit­tä­vim­mis­tä opin­to­suo­ri­tuk­sis­ta oikik­sen aika­na, jol­la on myös mer­ki­tys­tä val­mis­tu­mi­sen jäl­keen aina­kin auskultointihaussa.

Lue lisää: 44 § Gra­du­päi­vä­kir­ja (#1)

Pro­jek­ti­haun valintakriteerit

Hel­sin­gin oikik­sen syven­tä­vien opin­to­jen pro­jek­tien valin­ta­kri­tee­rit ovat päi­vit­ty­neet vii­mek­si 1.8.2020, ja tämä pro­jek­ti­ha­ku oli ensim­mäi­nen, joka toteu­tet­tiin uusil­la valin­ta­kri­tee­reil­lä. Valin­ta­kri­tee­reis­sä ei nyky­ään ole enää mitään hir­veän ihmeel­lis­tä, sil­lä “haku­jo­no­ja” on vain yksi, kun aiem­min nii­tä oli kaksi.

Pro­jek­tien valin­ta­kri­tee­rit jae­taan nyky­ään ylei­siin ja eri­tyi­siin edellytyksiin.

Ylei­set edellytykset

Pro­jek­tiin valit­se­mi­sen ainoa ylei­nen edel­ly­tys on se, että haki­ja on suo­rit­ta­nut ON-tut­kin­non. Aiem­min (1.8.2017 — 18.12.2020) riit­ti, että opis­ke­li­ja oli suo­rit­ta­nut 150 opin­to­pis­tet­tä oikeus­no­taa­rio­pin­to­ja, pro­jek­tiai­neen pakol­li­sen aineo­pin­to­ten­tin sekä oikeus­no­taa­rin lop­pu­työn. Ennen pro­jek­ti­ha­kua ei tar­vin­nut kui­ten­kaan olla val­mis­tu­nut oikeusnotaari.

Tämän takia oli yleis­tä, että opis­ke­li­jat otti­vat notaa­rin ja mais­te­rin pape­rit ulos mel­kein yhtä aikaa, mut­ta nyky­ään tämä ei siis enää ole mah­dol­lis­ta. Tämä uudis­tus ei herä­tä minus­sa tun­tei­ta suun­taan tai toi­seen enkä objek­tii­vi­ses­ti aja­tel­len kek­si täs­tä mitään suu­ria nega­tii­vi­sia puo­lia. Val­mis­tuin oikeus­no­taa­rik­si viral­li­ses­ti “jo” kevääl­lä 2019, sil­lä opis­ke­li­ja­vaih­to­koh­tee­ni Austra­lias­sa edel­lyt­ti, että vaih­toon hyväk­sy­tyt ovat suo­rit­ta­neet oikeus­no­taa­rin tut­kin­non ennen vaih­don alkua. Tuol­loin val­mis­tu­mi­nen teki hie­man tiuk­kaa, sil­lä minul­la oli vie­lä kan­sain­vä­li­sen yksi­tyi­soi­keu­den ‑kurs­si teke­mät­tä, mut­ta lopul­ta räpi­köin ten­tin läpi hie­man onnek­kaas­ti ja val­mis­tuin notaariksi.

Lue lisää: 31 § Opis­ke­li­ja­vaih­to oikik­ses­sa — Osa 1: Haku­pää­tös- ja prosessi

Eri­tyi­set edellytykset

Syven­tä­vien opin­to­jen pro­jek­tiin valin­nan eri­tyi­si­nä edel­ly­tyk­si­nä ote­taan huo­mioon seu­raa­vat teki­jät, joi­den yhteen­las­ket­tu pis­te­mää­rä on haki­jan tun­nus­lu­ku, joka voi olla enin­tään 20 pis­tet­tä:

 1. ON-tut­kin­nos­sa suo­ri­tet­tu­jen temaat­tis­ten koko­nai­suuk­sien tai pakol­lis­ten aineo­pin­to­jen kes­kiar­vo (1–5 pis­tet­tä kah­den desi­maa­lin tarkkuudella);
 2. ON-lop­pu­työn arvo­sa­na (1–5 pistettä);
 3. Pro­jek­tia tuke­vat opin­not (0–5 pis­tet­tä); ja
 4. Eri­tyi­set perus­teet, ylei­nen moti­vaa­tio ja haku­koh­teen ensi­si­jai­suus (0–5 pistettä)

Eri­tyi­set edel­ly­tyk­set tuo­vat suu­rim­man muu­tok­sen pro­jek­ti­ha­kuun, sil­lä aiem­min pro­jek­ti­ryh­miin haet­tiin kah­ta väy­lää pit­kin: osa opis­ke­li­jois­ta valit­tiin lähin­nä opin­to­me­nes­tyk­sen ja objek­tii­vis­ten kri­tee­rei­den mukaan, mut­ta osa valit­tiin moti­vaa­tio­kir­jeen perus­teel­la, joka jät­ti epäi­lyt­tä­vän pal­jon har­kin­ta­val­taa pro­jek­tin vetä­jäl­le. Nyky­ään pro­jek­ti­pai­kat jae­taan pel­käs­tään tun­nus­lu­vun mukai­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä, johon toki vai­kut­taa myös moti­vaa­tio ja muut sei­kat kuin opintomenestys.

Joka tapauk­ses­sa valin­ta­me­net­te­lyn pitäi­si olla nyt puo­lu­eet­to­mam­pi ja läpi­nä­ky­väm­pi, kun haki­jat täy­tyy pis­teyt­tää ja lait­taa sen mukai­seen jär­jes­tyk­seen. Täs­tä syys­tä oli­si tär­ke­ää, että tie­de­kun­ta jul­kai­si­si myös jokai­sen haki­jan pis­te­mää­rän (aivan kuten ten­teis­sä­kin) ja eri pro­jek­ti­ryh­mien pisterajat.

ON-tut­kin­non keskiarvo

En läh­de käy­mään läpi näi­tä eri edel­ly­tyk­siä kovin syväl­li­ses­ti, sil­lä itse ns. van­ha­na opis­ke­li­ja­na (ennen 2017 tut­kin­to­uu­dis­tus­ta aloit­ta­nee­na) las­kin kes­kiar­vo­ni pakol­lis­ten aineo­pin­to­jen mukaan. Tut­kin­to­uu­dis­tuk­sen myö­tä pakol­li­set opin­not muut­tui­vat temaat­ti­sik­si koko­nai­suuk­sik­si, joten suu­rim­mal­la osal­la kes­kiar­vo tulee muo­dos­tu­maan hie­man eri taval­la kuin minulla.

Vali­tet­ta­vas­ti minul­la ei ole haku­lo­ma­ket­ta tal­les­sa ja teim­me pro­jek­ti­haun kave­ri­ni kans­sa puhe­li­mes­sa, joten en ole lait­ta­nut kes­kiar­voa­ni mihin­kään ylös. Muis­te­li­sin että kes­kiar­vo­ni oli lopul­ta 3,8. Har­mik­se­ni pro­jek­ti­haus­sa las­ke­taan pai­not­ta­ma­ton eikä pai­no­tet­tu kes­kiar­vo, sil­lä pai­no­tet­tu kes­kiar­vo­ni on parem­pi kuin painottamaton.

Näin ollen sain ensim­mäi­ses­tä koh­das­ta pis­tei­tä 3,8 / 5.

Pai­not­ta­ma­ton kes­kiar­vo las­ke­taan yksin­ker­tai­ses­ti siten, että las­ket huo­mioi­ta­vien kurs­si­suo­ri­tus­ten arvo­sa­nat yhteen ja jaat tämän sum­man huo­mioi­ta­vien kurs­sien mää­räl­lä. Esi­mer­kik­si jos oli­sit saa­nut
- kurs­sis­ta A arvo­sa­nan 3;
- kurs­sis­ta B arvo­sa­nan 5; ja
- kurs­sis­ta C arvo­sa­nan 1,

oli­si pai­not­ta­ma­ton kes­kiar­vo­si (3+5+1) : 3 = 3,0.

Pai­no­te­tus­sa kes­kiar­vos­sa (eng. GPA) sen sijaan anne­taan huo­mio­ta kurs­sin opin­to­pis­te­mää­räl­le. Jos edel­tä­vän esi­mer­kin kurs­sit oli­si­vat olleet seu­raa­van laa­jui­sia:
- kurs­si A: 5 opin­to­pis­tet­tä;
- kurs­si B: 1 opin­to­pis­tet­tä; ja
- kurs­si C: 10 opin­to­pis­tet­tä,

oli­si pai­no­tet­tu kes­kiar­vo­si (3x5op + 5x1op + 1x10op) : 16op = 30 : 16 = 1,88.

ON-lop­pu­työn arvosana

Tämän koh­dan pis­tey­tyk­sen muu­tos aiheut­ti minul­le eni­ten har­mai­ta hiuk­sia, sil­lä aiem­min lop­pu­työn arvo­sa­na otet­tiin huo­mioon kak­sin­ker­tai­se­na eli sii­tä oli mah­dol­lis­ta saa­da jopa 10 pis­tet­tä. Mie­les­tä­ni tämä muu­tos oli huo­no, sil­lä lop­pu­työ on vas­taa­vuu­del­taan ON-tut­kin­non suo­ri­tuk­sis­ta lähim­pä­nä gra­dua, min­kä takia sitä pitäi­si mie­les­tä­ni pai­not­taa enem­män kuin mui­ta kri­tee­rei­tä. Toki täs­sä koh­taa kan­nat­taa huo­ma­ta, että tie­ten­kin tähän mie­li­pi­tee­seen vai­kut­taa se, että sain omas­ta lop­pu­työs­tä­ni arvo­sa­nak­si 5 ja muu­tos vai­kut­ti pis­tey­tyk­see­ni heikentävästi.

Toi­saal­ta ymmär­rän, että lop­pu­työn pai­not­ta­mi­ses­sa on heik­kou­ten­sa, sil­lä moni ei vält­tä­mät­tä pää­se juu­ri sii­hen ryh­mään kuin haluai­si ja arvos­te­lu­käy­tän­nöt saat­ta­vat ero­ta toi­sis­taan eri ryh­mis­sä. Esi­mer­kik­si yhtiö­oi­keu­den ON-lop­pu­työs­sä oli käsit­tääk­se­ni aikaa vain kuu­kau­den ver­ran työn kir­joit­ta­mi­sel­le, kun taas sopi­musoi­keu­den ryh­mäs­sä, jos­sa olin itse, sai lop­pu­työ­tä kir­joit­taa kah­den kuu­kau­den ajan. Lisäk­si osas­sa ryh­mis­tä saa työs­tään palau­tet­ta ennen sen palaut­ta­mis­ta ja osas­sa lop­pu­työ­tä voi vie­lä paran­taa ensim­mäi­sen arvioin­nin jäl­keen. Lop­pu­työ­ryh­mien (arviointi)käytännöt eivät siis todel­la­kaan ole olleet tas­a­puo­li­sia. Käsit­tääk­se­ni tähän on tul­lut aina­kin ylei­sel­lä tasol­la paran­nus­ta, mut­ta ohjaa­jil­la saat­taa olla syvään juur­tu­nei­ta toi­min­ta­ta­po­ja, joi­ta he eivät hel­pos­ti muu­ta, vaik­ka niin kuu­lui­si toimia.

Toi­ses­ta koh­das­ta sain 5/5 pistettä. 

Pro­jek­tia tuke­vat opin­not ja eri­tyi­set perus­teet, ylei­nen moti­vaa­tio sekä haku­koh­teen ensisijaisuus

Vali­tet­ta­vas­ti en osaa ottaa kan­taa tun­nus­lu­kuun vai­kut­ta­viin kol­man­teen ja nel­jän­teen koh­taan, sil­lä en saa­nut tulos­ten jul­kai­sun jäl­keen tie­tää, miten nämä koh­dat pis­tey­tet­tiin osal­ta­ni. Tie­de­kun­ta / pro­jek­tien vetä­jät eivät myös­kään jul­kais­seet mitään ylei­siä lin­jo­ja näi­den koh­tien pis­teyt­tä­mi­sel­le. Ole­tan kui­ten­kin, että sain jon­kin ver­ran pis­tei­tä (sopi­musoi­keu­den pro­jek­tiin) sii­tä, että tein notaa­ri­työ­ni sopi­musoi­keu­den ryh­mäs­sä ja olen työs­ken­nel­lyt sopi­musoi­keu­den paris­sa. Lisäk­si olen var­mas­ti saa­nut aina­kin sopi­musoi­keu­den ryh­mään ensi­si­jai­suus­pis­tei­tä, sil­lä se oli ensim­mäi­nen hakutoiveeni.

Täs­sä oli lyhyt selos­tus pro­jek­tien valin­ta­kri­tee­reis­tä, jot­ka löy­ty­vät myös tääl­tä.

Pro­jek­ti­haun tulokset

Mihin­kö pro­jek­tiin tulin sit­ten vali­tuk­si tai pää­sin­kö yli­pään­sä mihin­kään ryh­mään? Koin alun perin, että minul­la pitäi­si olla hyvät mah­dol­li­suu­det pääs­tä juu­ri sii­hen ryh­mään mihin haluan, sil­lä yksi­tyi­soi­keu­del­li­sia pro­jek­ti­ryh­miä oli tar­jol­la pal­jon, mikä hajaut­tai­si yksi­tyi­soi­keu­des­ta kiin­nos­tu­nei­ta hake­maan eri ryh­miin eikä kil­pai­lu oli­si niin kovaa yksit­täis­ten pro­jek­tien koh­dal­la. Lisäk­si tie­sin, että ensim­mäi­sen kah­den kri­tee­rin osal­ta sain 8,8 / 10,0 pis­tet­tä, min­kä uskal­tai­sin arvioi­da ole­van siel­tä par­haim­mas­ta päästä.

Toi­saal­ta epä­var­muut­ta aiheut­ti kol­mas ja nel­jäs pis­tey­tys­pe­rus­te, sil­lä minul­la ei ollut yhtään valin­nai­sia opin­to­ja sopi­musoi­keu­des­ta enkä tien­nyt kuin­ka pro­jek­tin ohjaa­ja pis­teyt­tää moti­vaa­tio­ta­ni tai työ­ko­ke­mus­ta­ni. Jos oli­sin hake­nut aiem­pien haku­kri­tee­rei­den olles­sa voi­mas­sa (notaa­rin lop­pu­työn pai­no­tus x2), oli­sin ollut var­mas­ti mel­ko levol­li­sin mie­lin tuloksista.

Tulok­set tuli­vat kes­ki­viik­ko­na myö­hään illal­la ja ilok­se­ni huo­ma­sin, että minut valit­tiin sopi­musoi­keu­den pro­jek­ti­ryh­mään! 😊 Pää­sin siis juu­ri sii­hen ryh­mään, joka oli ensim­mäi­nen haku­toi­vee­ni. Vali­tet­ta­vas­ti en tie­dä pis­tei­tä­ni tai ryh­män pis­te­ra­jaa, mut­ta kave­rei­den puhei­den perus­teel­la sain käsi­tyk­sen, ettei ryh­mään oli­si ollut älyt­tö­män kor­kea pis­te­ra­ja. Täl­lä tosin ei ole mitään väliä minul­le, sil­lä minul­le oli vain tär­kein­tä pääs­tä halua­maa­ni projektiryhmään.

Pro­jek­ti­haun tulok­set löy­dät tääl­tä. Tosin tulos­lis­tas­sa näkyy vain valit­tu­jen opis­ke­li­joi­den opis­ke­li­ja­nu­me­ro, joten se ei ole kovin infor­ma­tii­vi­nen muil­le kuin nyt pro­jek­ti­haus­sa hakeneille.

Lopuk­si

Sain pro­jek­tin vetä­jäl­tä tie­don pro­jek­tin ohjel­mas­ta ja aika­tau­luis­ta jo maa­nan­tai­na (28.12.), joten voi­sin ker­toa näis­tä tar­kem­min seu­raa­vas­sa kir­joi­tuk­ses­sa! Lisäk­si voi­sin käy­dä läpi hie­man omia odo­tuk­sia pro­jek­tia koh­taan ja mil­tä sota­suun­ni­tel­ma­ni vuo­del­le 2021 näyt­tää opin­to­jen suhteen.

Lue lisää: 47 § Gra­du­päi­vä­kir­ja (#3)

Jo edel­li­sen kir­joi­tuk­seen ker­tyi joi­ta­kin link­ke­jä, joi­den ajat­te­lin ole­van hyö­dyl­li­siä gra­du­pro­jek­tiin liit­tyen. Ajat­te­lin, että nämä oli­si hyvä koos­taa yhteen paik­kaan, jot­ta ne ovat jat­kos­sa hel­pos­ti löy­det­tä­vis­sä eikä link­ki­lis­ta kir­joi­tus­ten peräs­sä veny lii­an pit­käk­si. Jat­kos­sa lai­tan aina kir­joi­tuk­sen lop­puun tuon kysei­sen kir­joi­tuk­sen lin­kit, mut­ta kaik­ki gra­duun liit­ty­vät lin­kit ovat löy­det­tä­vis­sä Link­ke­jä-sivul­ta.

Jos hait nyt pro­jek­tiin, mihin ryh­mään pää­sit? 😊 Lisäk­si jos haluat tie­de­kun­tam­me ole­van läpi­nä­ky­väm­pi pro­jek­ti­haun (tulos­ten) suh­teen, keho­tan lait­ta­maan Pykä­län opin­to­vas­taa­val­le vies­tiä, jot­ta hän voi vie­dä vies­tiä eteen­päin tiedekuntaan.

Lai­toin kyl­lä asias­ta vies­tiä opis­ke­li­ja­pal­ve­lui­hin heti tulos­ten jul­kai­sun jäl­keen, jos­ta vas­tat­tiin, ettei kou­lu­tus­suun­nit­te­li­jal­le ole pää­tös­val­taa tilas­to­jen jul­kis­ta­mi­sen suh­teen, mut­ta hän lupa­si vie­dä asian joh­to­ryh­män käsit­te­lyyn, jon­ka lisäk­si kou­lusuun­nit­te­li­ja lait­toi vies­tin tie­dok­si opin­toa­siain­pääl­li­köl­le, ope­tus­va­ra­de­kaa­nil­le ja OTM-kou­lu­tus­oh­jel­man joh­to­ryh­män joh­ta­jal­le. Toki asian ete­ne­mis­tä ede­saut­taa var­mas­ti se, jos useam­pi opis­ke­li­ja sig­na­loi esi­mer­kik­si opin­to­vas­taa­van kaut­ta, että pro­jek­ti­haun tulos­ten läpi­nä­ky­vyys on heil­le tär­keä asia.

Hyvää uut­ta vuot­ta kaikile! 🎉

Hyö­dyl­li­siä linkkejä

Koko lis­tan gra­duun liit­ty­vis­tä hyö­dyl­li­sis­tä lin­keis­tä löy­dät Link­ke­jä-sivul­ta.

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.