Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

48 § Oikik­seen 2021 — Hakuinfo

Tääl­lä ete­läi­ses­sä Suo­mes­sa lumet sula­vat kovaa vauh­tia ja kevät saa­puu pik­ku­hil­jaa 😊 Kevään lähes­ty­mi­nen tar­koit­taa samal­la sitä, että kor­kea­kou­lu­jen yhteis­ha­ku alkaa pian! Käyn täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa lyhyes­ti läpi oikik­seen hake­mi­sen osal­ta kes­kei­set aika­tau­lut edel­lis­ten vuo­sien tapaan. Sen sijaan todis­tus- ja valin­ta­koe­va­lin­nan tar­kem­pia tie­to­ja käsi­tel­lään myö­hem­min omis­sa kirjoituksisssa.

Lue lisää: 49 § Oikik­sen todis­tus­va­lin­ta 2021

Ylei­ses­ti

Suo­mes­sa on oikik­sia vii­del­lä paikkakunnalla:

 1. Hel­sin­gis­sä (Hel­sin­gin yliopisto);
 2. Joen­suus­sa (Itä-Suo­men yliopisto);
 3. Rova­nie­mel­lä (Lapin yliopisto);
 4. Turus­sa (Turun yli­opis­to); ja
 5. Vaa­sas­sa (Hel­sin­gin yliopisto).

Voit hakea näi­hin kaik­kiin samal­la haku­lo­mak­keel­la ja kaik­ki oiki­set käyt­tä­vät valin­nas­sa yhteis­tä valin­ta­koet­ta sekä yhtei­siä valintaperusteita.

Oikik­seen (ja yli­pään­sä yli­opis­toon) hae­taan usein lukios­ta yli­op­pi­las­tut­kin­non suo­rit­ta­mi­sen jäl­keen, mut­ta on hyvä muis­taa, että tämä ei ole ainoa väy­lä oikik­seen. Oikik­seen voi yhtä hyvin hakea valin­ta­koe­väy­län kaut­ta myös esi­mer­kik­si amik­sen suo­rit­ta­neet opiskelijat.

Lukion suo­rit­ta­mi­nen ei tosi­aan­kaan ole mikään edel­ly­tys oikik­seen pää­se­mi­sel­le, vaik­ka suu­rin osa oik­ka­reis­ta onkin käy­nyt lukion. Tämä ehkä joh­tuu osit­tain sii­tä, että amik­sen suo­rit­ta­neet pää­se­vät useim­mi­ten suo­raan työ­elä­mään val­mis­tu­mi­sen jäl­keen, jol­loin jat­ko-opis­ke­lu ei tun­nu ajankohtaiselta.

Toi­se­na syy­nä on var­mas­ti myös se, että vali­tet­ta­vas­ti välil­lä opin­to-ohjaa­jat ohjai­le­vat kor­kea­kou­luun hake­mi­sen suh­teen hie­man kapea­kat­sei­ses­ti. On täy­si myyt­ti, että oikik­seen voi hakea (tai että oikik­seen voi­si pääs­tä) vain lukion erin­omai­sin arvo­sa­noin suo­rit­ta­neet opis­ke­li­jat. Tar­kem­man lis­tauk­sen kou­lu­tuk­sis­ta, jot­ka anta­vat haki­jal­le kel­poi­suu­den hakea yli­opis­toon löy­dät tääl­tä.

On täy­si myyt­ti, että oikik­seen voi hakea (tai että oikik­seen voi­si pääs­tä) vain lukion erin­omai­sin arvo­sa­noin suo­rit­ta­neet hakijat.

Aika­tau­lut

Oikeus­tie­teel­li­sen alan yhteis­ha­ku alkaa tänä vuon­na 17.3. ja päät­tyy 31.3.2021 klo 15.00. Suo­sit­te­len täyt­tä­mään haku­lo­mak­keen mah­dol­li­sim­man pian haun aukea­mi­sen jäl­keen, jot­tei se vahin­gos­sa­kaan unoh­du. Alla on tar­kem­min lis­tat­tu haun ajankohtia.

Maa­lis­kuu
 • Valin­ta­ko­keen tar­kem­mas­ta toteu­tus­ta­vas­ta tie­do­te­taan vii­meis­tään: 16.3.2021
 • Hakuai­ka alkaa: 17.3.2021
 • Avoi­men väy­län hakuai­ka alkaa (pois lukien Turun oikis): 17.3.2021
 • Hakuai­ka lop­puu: 31.3.2021 klo 15.00
 • Avoi­men väy­län hakuai­ka päät­tyy (pois lukien Turun oikis): 31.3.2021 klo 15.00
Huh­ti­kuu
 • Hakuai­ka yksi­löl­li­siin jär­jes­te­lyi­hin (ent. eri­tyis­jär­jes­te­lyt) päät­tyy: 7.4.2021 klo 15.00
 • Valin­ta­koe­kir­jal­li­suus jul­kais­taan: 22.4.2021
Tou­ko­kuu
 • Avoi­men väy­län hakuai­ka alkaa (vain Turun oikis): 3.5.2021 klo 8.00
 • Avoi­men väy­län hakuai­ka päät­tyy (vain Turun oikis): 17.5.2021 klo 15.00
 • Valin­ta­koe jär­jes­te­tään: 24.5.2021 klo 14.00 — 18.00
 • Todis­tus­va­lin­ta­tu­lok­set jul­kais­taan vii­meis­tään: 31.5.2021
Hei­nä­kuu
 • Valin­ta­koe­tu­lok­set jul­kais­taan vii­meis­tään: 9.7.2021
 • Valin­ta­tu­lok­sen oikai­su­vaa­ti­musai­ka alkaa: 10.7.2021
 • Opis­ke­lu­paik­ka on otet­ta­va vas­taan vii­meis­tään: 16.7.2021 klo 15.00
 • Valin­ta­tu­lok­sen oikai­su­vaa­ti­musai­ka päät­tyy: 23.7.2021 klo 15.00
Elo­kuu
 • Vara­si­joil­ta hyväk­sy­mi­nen päät­tyy: 2.8.2021 klo 15.00

Lue lisää: Oikai­su­vaa­ti­mus­pal­ve­lu

Kes­kei­siä käsitteitä

Ensi­ker­ta­lai­nen

Kor­kea­kou­lu­jen on varat­ta­va osa yhteis­haun opis­ke­lu­pai­kois­ta ensim­mäis­tä kor­kea­kou­lu­paik­kaa hake­vil­le. Ensi­ker­ta­lais­kiin­tiöi­den tavoit­tee­na on paran­taa nii­den ase­maa, jot­ka hake­vat ensim­mäis­tä opis­ke­lu­paik­kaan­sa. Oikeus­tie­teel­li­sen alan yhteis­va­lin­nas­sa 75 % valit­ta­vis­ta tulee ole­maan ensikertalaisia.

Olet yhteis­haus­sa ensi­ker­ta­lai­nen, jos

 • sinul­la ei ole yhteis­haun hakua­jan lop­puun men­nes­sä suo­ri­tet­tu­na Suo­men kou­lu­tus­jär­jes­tel­män mukais­ta ammat­ti­kor­kea­kou­lu- tai yli­opis­to­tut­kin­toa ja
 • et ole otta­nut vas­taan opis­ke­lu­paik­kaa ammat­ti­kor­kea­kou­lu- tai yli­opis­to­tut­kin­toon joh­ta­vas­ta kou­lu­tuk­ses­ta, joka on alka­nut syk­syl­lä 2014 tai sen jälkeen.

Ensi­ker­ta­lais­kiin­tiö huo­mioi­daan kun­kin haku­koh­teen valin­ta­ta­po­jen aloi­tus­paik­ka­mää­ris­sä, kui­ten­kin niin, että todis­tus­va­lin­nas­sa ote­taan huo­mioon ainoas­taan ensi­ker­ta­lai­set haki­jat. Toi­sin sanoen, jokai­sen oikik­sen aloi­tus­pai­kois­ta 75 % on varat­tu ensi­ker­ta­lai­sil­le, ja todis­tus­va­lin­nas­sa voi tul­la vali­tuk­si vain ensi­ker­ta­lai­nen. Tosin ensi­ker­ta­lai­sia voi tul­la vali­tuk­si enem­män­kin kuin kiin­tiön kook­si on mää­ri­tel­ty, jos haki­jan valin­ta­me­nes­tys sii­hen riit­tää. Näin ollen ensi­ker­ta­lai­suu­des­ta on vain hyötyä.

Yksi­löl­li­set jär­jes­te­lyt (ent. eritysjärjestelyt)

Voit saa­da hake­muk­ses­ta vam­man, sai­rau­den tai vas­taa­van eri­tyi­sen syyn perus­teel­la tar­vit­se­ma­si yksi­löl­li­sen jär­jes­te­lyn valin­ta­ko­kee­seen. Täl­lai­nen jär­jes­te­ly on esi­mer­kik­si lisä­ai­ka valin­ta­ko­kees­sa luki­häi­riön takia. Yksi­löl­lis­tä jär­jes­te­lyä on haet­ta­va erik­seen jokai­sel­ta yli­opis­tol­ta 7.4.2021 klo 15.00 mennessä.

Tar­kem­mat tie­dot yksi­löl­li­sen jär­jes­te­lyn hake­mi­seen löy­dät tämän sivun lopusta.

Valin­ta­me­net­te­ly

Oikik­sen valin­ta­me­net­te­ly­ta­vat ovat jat­ku­vas­ti moni­puo­lis­tu­neet. Nyky­ään oikik­seen voi pääs­tä vii­del­lä eri tavalla:

 1. Valin­ta­koe;
 2. Todis­tus­va­lin­ta;
 3. Avoin väy­lä;
 4. Siir­to­ha­ku (vain Joen­suus­sa); ja
 5. Oikeus­gu­ru-kil­pai­lu (vain Joen­suu ja Rovaniemi)

Käsit­te­len näi­tä valin­ta­me­net­te­ly­jä tar­kem­min omis­sa kir­joi­tuk­sis­saan, mut­ta käyn täs­sä lyhyes­ti läpi ylei­set tie­dot jokai­ses­ta menettelytavasta.

Valin­ta­koe

Oikeus­tie­teel­li­sen alan yhteis­va­lin­ta käsit­tää valin­ta­koe- ja todis­tus­va­lin­ta­me­net­te­lyt. Tämä tar­koit­taa sitä, että täyt­täes­sä­si haku­lo­ma­ket­ta, ei sinun tar­vit­se mer­ki­tä haet­ko todis­tus- vai valin­ta­koe­va­lin­nas­sa. Sinut ote­taan huo­mioon molem­mis­sa näis­sä valin­ta­jo­nois­sa automaattisesti.

Tänä vuon­na oikik­sen yhteis­va­lin­nas­sa on yhteen­sä 567 aloi­tus­paik­kaa, jois­ta 60 %:ia on varat­tu valin­ta­koe­va­lin­nal­le ja 40 %:ia todis­tus­va­lin­nal­le. Valin­ta­koe­va­lin­nan aloi­tus­pai­kat jakau­tu­vat yli­opis­toit­tain seuraavasti:

 • Hel­sin­ki: 105 paikkaa
 • Vaa­sa: 16 paikkaa
 • Joen­suu: 30 paikkaa
 • Rova­nie­mi: 105 paikkaa
 • Tur­ku: 85 paikkaa

Lue lisää: 36 § Kuin­ka val­mis­tau­tua pääsykoekevääseen

Todis­tus­va­lin­ta

Todis­tus­va­lin­ta kos­ket­taa vain ensi­ker­ta­lai­sia eli haki­joi­ta, jot­ka eivät ole vie­lä suo­rit­ta­neet kor­kea­kou­lu­tut­kin­toa eivät­kä ole otta­neet vuo­den 2014 jäl­keen vas­taan täl­lais­ta opiskelupaikkaa.

Lue lisää: 49 § Oikik­sen todis­tus­va­lin­ta 2021

Todis­tus­va­lin­nan aloi­tus­pai­kat jakau­tu­vat tänä vuon­na seuraavasti:

 • Hel­sin­ki: 70 paikkaa
 • Vaa­sa: 10 paikkaa
 • Joen­suu: 20 paikkaa
 • Rova­nie­mi: 70 paikkaa
 • Tur­ku: 56 paikkaa

Lue lisää: 42 § Oikeus­tie­teel­li­sen alan tulok­set 2020

Avoin väy­lä

Oikik­seen on myös mah­dol­lis­ta pääs­tä avoi­men väy­län kaut­ta, joka tar­koit­taa sitä, että suo­ri­tat avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa (tai vas­taa­vas­sa lai­tok­ses­sa) oikeus­tie­teel­li­sen alan opin­to­ja. Jokai­sel­la oikik­sel­la on omat haku­kri­tee­rin­sä avoi­meen väy­lään, mut­ta läh­tö­koh­tai­ses­ti vali­tuk­si tule­mi­nen edel­lyt­tää vajaan vuo­den opin­to­ja hyvin arvo­sa­noin. Mikä­li sinua kiin­nos­taa hakea oikik­seen avoi­men väy­län kaut­ta, suo­sit­te­len tutus­tu­maan jokai­sen oikik­sen haku­kri­tee­rei­hin huo­lel­li­ses­ti Opintopolussa!

Olen aina suo­si­tel­lut avoi­mes­sa opis­ke­lua haki­joil­le, jot­ka eivät pää­se oikik­seen ensim­mäi­sel­lä haku­ker­ral­la, sil­lä avoi­mes­sa opis­ke­lu on paras mah­dol­li­nen tapa val­mis­tau­tua valin­ta­koe­ke­vää­seen. Se on myös pal­jon hyö­dyl­li­sem­pi kuin mikään val­men­nus­kurs­si kevään aika­na, vaik­ka nämä eivät toki sul­je toi­si­aan pois. Avoi­mes­sa opis­ke­lun kaut­ta juri­di­nen teks­ti tulee tutuk­si ja luku- sekä vas­taus­tek­niik­ka­si kehit­tyy luonnostaan 😊

Lue lisää: 4 § Opis­ke­lu avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa (2015) ja 5 § Opis­ke­lu avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa osa 2 (2015)

On ilah­dut­ta­vaa huo­ma­ta, että avoi­men väy­län aloi­tus­pai­kat ovat olleet vii­me vuo­si­na nousus­sa. Tänä vuon­na oikik­set valit­se­vat uusia opis­ke­li­joi­ta avoi­men väy­län kaut­ta seuraavasti:

 • Hel­sin­gin yli­opis­to (ml. Hel­sin­ki ja Vaa­sa): enin­tään 17 opiskelijaa
 • Joen­suu: enin­tään 30 opiskelijaa
 • Rova­nie­mi: enin­tään 8 opiskelijaa
 • Tur­ku: enin­tään 14 opiskelijaa
Oikeus­gu­ru-kil­pai­lu

Oikeus­gu­ru-kil­pai­lu on valin­ta­väy­lä­nä kai­kis­ta uusin, ja ensim­mäi­nen kil­pai­lu jär­jes­tet­tiin vuon­na 2019. Kil­pai­lu on suun­nat­tu lukio­lai­sil­le ja kil­pai­lun kak­si paras­ta pal­ki­taan opis­ke­lu­pai­kal­la Joen­suun tai Rova­nie­men oikik­ses­sa. Lisä­tie­to­ja Oikeus­gu­ru-kil­pai­lus­ta löy­dät tääl­tä.

Siir­to­ha­ku

Edel­lä mai­nit­tu­jen valin­ta­ta­po­jen lisäk­si Joen­suun oikik­ses­sa on käy­tös­sä myös siir­to­ha­ku. Siir­to­ha­ku on tar­koi­tet­tu haki­joil­le, joil­la on voi­mas­sa ole­va opin­to-oikeus Itä-Suo­men yli­opis­tos­sa. Tänä vuon­na siir­to­haus­sa vali­taan enin­tään 20 opiskelijaa.

Lopuk­si

Näin lopuk­si haluai­sin muis­tut­taa, että lop­pu­pe­leis­sä näil­lä oikik­sil­la ei ole mitään suu­rem­paa eroa kuin sijain­ti. Ymmär­rän esi­mer­kik­si pää­kau­pun­ki­seu­dul­la asu­van haki­jan halun hakea lähel­lä sijait­se­vaan oikik­seen, kos­ka kaik­ki lähei­set ja elä­mä on toden­nä­köi­ses­ti pääkaupunkiseudulla.

Sen sijaan en ymmär­rä alkuun­kaan outoa aja­tus­ta­paa, jon­ka perus­teel­la haki­ja ei halua hakea syr­jäi­sem­pään oikik­seen, kos­ka se muka ei ole arvos­tet­tu. Sen lisäk­si, että täs­sä hei­ken­ne­tään omia mah­dol­li­suuk­sia pääs­tä oikik­seen (ei vali­ta kaik­kia oikik­sia haku­lo­mak­keel­le), on kysei­nen aja­tus­maa­il­ma mel­ko lap­sel­li­nen ja tietämätön.

Suo­sit­te­len vah­vas­ti lait­ta­maan jokai­sen oikik­sen haku­lo­mak­keel­la, sil­lä ette sitou­du sii­nä vie­lä mihin­kään. Mikä­li et luku­ke­vään lopuk­si sat­tui­si pää­se­mään halua­maa­si oikik­seen, mut­ta pis­tee­si riit­täi­si toi­seen oikik­seen, voi aja­tus uudes­ta haku­ke­vääs­tä kyr­siä. Isos­sa kuvas­sa on jär­ke­väm­pää aloit­taa opin­not aika­sem­min kuin käyt­tää aikaa tiet­tyyn oikik­seen pääsemiseen.

Mihin oikik­seen sinä aiot hakea ensi­si­jai­ses­ti ja miksi? 😊

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.