Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

48 § Oikik­seen 2021 — Hakuinfo

Tääl­lä ete­läi­ses­sä Suo­mes­sa lumet sula­vat kovaa vauh­tia ja kevät saa­puu pik­ku­hil­jaa ? Kevään lähes­ty­mi­nen tar­koit­taa samal­la sitä, että kor­kea­kou­lu­jen yhteis­ha­ku alkaa pian! Käyn täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa lyhyes­ti läpi oikik­seen hake­mi­sen osal­ta kes­kei­set aika­tau­lut edel­lis­ten vuo­sien tapaan. Sen sijaan todis­tus- ja valin­ta­koe­va­lin­nan tar­kem­pia tie­to­ja käsi­tel­lään myö­hem­min omis­sa kirjoituksisssa.

Lue lisää: 49 § Oikik­sen todis­tus­va­lin­ta 2021

Ylei­ses­ti

Suo­mes­sa on oikik­sia vii­del­lä paikkakunnalla:

 1. Hel­sin­gis­sä (Hel­sin­gin yliopisto);
 2. Joen­suus­sa (Itä-Suo­men yliopisto);
 3. Rova­nie­mel­lä (Lapin yliopisto);
 4. Turus­sa (Turun yli­opis­to); ja
 5. Vaa­sas­sa (Hel­sin­gin yliopisto).

Voit hakea näi­hin kaik­kiin samal­la haku­lo­mak­keel­la ja kaik­ki oiki­set käyt­tä­vät valin­nas­sa yhteis­tä valin­ta­koet­ta sekä yhtei­siä valintaperusteita.

Oikik­seen (ja yli­pään­sä yli­opis­toon) hae­taan usein lukios­ta yli­op­pi­las­tut­kin­non suo­rit­ta­mi­sen jäl­keen, mut­ta on hyvä muis­taa, että tämä ei ole ainoa väy­lä oikik­seen. Oikik­seen voi yhtä hyvin hakea valin­ta­koe­väy­län kaut­ta myös esi­mer­kik­si amik­sen suo­rit­ta­neet opiskelijat.

Lukion suo­rit­ta­mi­nen ei tosi­aan­kaan ole mikään edel­ly­tys oikik­seen pää­se­mi­sel­le, vaik­ka suu­rin osa oik­ka­reis­ta onkin käy­nyt lukion. Tämä ehkä joh­tuu osit­tain sii­tä, että amik­sen suo­rit­ta­neet pää­se­vät useim­mi­ten suo­raan työ­elä­mään val­mis­tu­mi­sen jäl­keen, jol­loin jat­ko-opis­ke­lu ei tun­nu ajankohtaiselta.

Toi­se­na syy­nä on var­mas­ti myös se, että vali­tet­ta­vas­ti välil­lä opin­to-ohjaa­jat ohjai­le­vat kor­kea­kou­luun hake­mi­sen suh­teen hie­man kapea­kat­sei­ses­ti. On täy­si myyt­ti, että oikik­seen voi hakea (tai että oikik­seen voi­si pääs­tä) vain lukion erin­omai­sin arvo­sa­noin suo­rit­ta­neet opis­ke­li­jat. Tar­kem­man lis­tauk­sen kou­lu­tuk­sis­ta, jot­ka anta­vat haki­jal­le kel­poi­suu­den hakea yli­opis­toon löy­dät tääl­tä.

On täy­si myyt­ti, että oikik­seen voi hakea (tai että oikik­seen voi­si pääs­tä) vain lukion erin­omai­sin arvo­sa­noin suo­rit­ta­neet hakijat.

Aika­tau­lut

Oikeus­tie­teel­li­sen alan yhteis­ha­ku alkaa tänä vuon­na 17.3. ja päät­tyy 31.3.2021 klo 15.00. Suo­sit­te­len täyt­tä­mään haku­lo­mak­keen mah­dol­li­sim­man pian haun aukea­mi­sen jäl­keen, jot­tei se vahin­gos­sa­kaan unoh­du. Alla on tar­kem­min lis­tat­tu haun ajankohtia.

Maa­lis­kuu
 • Valin­ta­ko­keen tar­kem­mas­ta toteu­tus­ta­vas­ta tie­do­te­taan vii­meis­tään: 16.3.2021
 • Hakuai­ka alkaa: 17.3.2021
 • Avoi­men väy­län hakuai­ka alkaa (pois lukien Turun oikis): 17.3.2021
 • Hakuai­ka lop­puu: 31.3.2021 klo 15.00
 • Avoi­men väy­län hakuai­ka päät­tyy (pois lukien Turun oikis): 31.3.2021 klo 15.00
Huh­ti­kuu
 • Hakuai­ka yksi­löl­li­siin jär­jes­te­lyi­hin (ent. eri­tyis­jär­jes­te­lyt) päät­tyy: 7.4.2021 klo 15.00
 • Valin­ta­koe­kir­jal­li­suus jul­kais­taan: 22.4.2021
Tou­ko­kuu
 • Avoi­men väy­län hakuai­ka alkaa (vain Turun oikis): 3.5.2021 klo 8.00
 • Avoi­men väy­län hakuai­ka päät­tyy (vain Turun oikis): 17.5.2021 klo 15.00
 • Valin­ta­koe jär­jes­te­tään: 24.5.2021 klo 14.00 — 18.00
 • Todis­tus­va­lin­ta­tu­lok­set jul­kais­taan vii­meis­tään: 31.5.2021
Hei­nä­kuu
 • Valin­ta­koe­tu­lok­set jul­kais­taan vii­meis­tään: 9.7.2021
 • Valin­ta­tu­lok­sen oikai­su­vaa­ti­musai­ka alkaa: 10.7.2021
 • Opis­ke­lu­paik­ka on otet­ta­va vas­taan vii­meis­tään: 16.7.2021 klo 15.00
 • Valin­ta­tu­lok­sen oikai­su­vaa­ti­musai­ka päät­tyy: 23.7.2021 klo 15.00
Elo­kuu
 • Vara­si­joil­ta hyväk­sy­mi­nen päät­tyy: 2.8.2021 klo 15.00

Lue lisää: Oikai­su­vaa­ti­mus­pal­ve­lu

Kes­kei­siä käsitteitä

Ensi­ker­ta­lai­nen

Kor­kea­kou­lu­jen on varat­ta­va osa yhteis­haun opis­ke­lu­pai­kois­ta ensim­mäis­tä kor­kea­kou­lu­paik­kaa hake­vil­le. Ensi­ker­ta­lais­kiin­tiöi­den tavoit­tee­na on paran­taa nii­den ase­maa, jot­ka hake­vat ensim­mäis­tä opis­ke­lu­paik­kaan­sa. Oikeus­tie­teel­li­sen alan yhteis­va­lin­nas­sa 75 % valit­ta­vis­ta tulee ole­maan ensikertalaisia.

Olet yhteis­haus­sa ensi­ker­ta­lai­nen, jos

 • sinul­la ei ole yhteis­haun hakua­jan lop­puun men­nes­sä suo­ri­tet­tu­na Suo­men kou­lu­tus­jär­jes­tel­män mukais­ta ammat­ti­kor­kea­kou­lu- tai yli­opis­to­tut­kin­toa ja
 • et ole otta­nut vas­taan opis­ke­lu­paik­kaa ammat­ti­kor­kea­kou­lu- tai yli­opis­to­tut­kin­toon joh­ta­vas­ta kou­lu­tuk­ses­ta, joka on alka­nut syk­syl­lä 2014 tai sen jälkeen.

Ensi­ker­ta­lais­kiin­tiö huo­mioi­daan kun­kin haku­koh­teen valin­ta­ta­po­jen aloi­tus­paik­ka­mää­ris­sä, kui­ten­kin niin, että todis­tus­va­lin­nas­sa ote­taan huo­mioon ainoas­taan ensi­ker­ta­lai­set haki­jat. Toi­sin sanoen, jokai­sen oikik­sen aloi­tus­pai­kois­ta 75 % on varat­tu ensi­ker­ta­lai­sil­le, ja todis­tus­va­lin­nas­sa voi tul­la vali­tuk­si vain ensi­ker­ta­lai­nen. Tosin ensi­ker­ta­lai­sia voi tul­la vali­tuk­si enem­män­kin kuin kiin­tiön kook­si on mää­ri­tel­ty, jos haki­jan valin­ta­me­nes­tys sii­hen riit­tää. Näin ollen ensi­ker­ta­lai­suu­des­ta on vain hyötyä.

Yksi­löl­li­set jär­jes­te­lyt (ent. eritysjärjestelyt)

Voit saa­da hake­muk­ses­ta vam­man, sai­rau­den tai vas­taa­van eri­tyi­sen syyn perus­teel­la tar­vit­se­ma­si yksi­löl­li­sen jär­jes­te­lyn valin­ta­ko­kee­seen. Täl­lai­nen jär­jes­te­ly on esi­mer­kik­si lisä­ai­ka valin­ta­ko­kees­sa luki­häi­riön takia. Yksi­löl­lis­tä jär­jes­te­lyä on haet­ta­va erik­seen jokai­sel­ta yli­opis­tol­ta 7.4.2021 klo 15.00 mennessä.

Tar­kem­mat tie­dot yksi­löl­li­sen jär­jes­te­lyn hake­mi­seen löy­dät tämän sivun lopusta.

Valin­ta­me­net­te­ly

Oikik­sen valin­ta­me­net­te­ly­ta­vat ovat jat­ku­vas­ti moni­puo­lis­tu­neet. Nyky­ään oikik­seen voi pääs­tä vii­del­lä eri tavalla:

 1. Valin­ta­koe;
 2. Todis­tus­va­lin­ta;
 3. Avoin väy­lä;
 4. Siir­to­ha­ku (vain Joen­suus­sa); ja
 5. Oikeus­gu­ru-kil­pai­lu (vain Joen­suu ja Rovaniemi)

Käsit­te­len näi­tä valin­ta­me­net­te­ly­jä tar­kem­min omis­sa kir­joi­tuk­sis­saan, mut­ta käyn täs­sä lyhyes­ti läpi ylei­set tie­dot jokai­ses­ta menettelytavasta.

Valin­ta­koe

Oikeus­tie­teel­li­sen alan yhteis­va­lin­ta käsit­tää valin­ta­koe- ja todis­tus­va­lin­ta­me­net­te­lyt. Tämä tar­koit­taa sitä, että täyt­täes­sä­si haku­lo­ma­ket­ta, ei sinun tar­vit­se mer­ki­tä haet­ko todis­tus- vai valin­ta­koe­va­lin­nas­sa. Sinut ote­taan huo­mioon molem­mis­sa näis­sä valin­ta­jo­nois­sa automaattisesti.

Tänä vuon­na oikik­sen yhteis­va­lin­nas­sa on yhteen­sä 567 aloi­tus­paik­kaa, jois­ta 60 %:ia on varat­tu valin­ta­koe­va­lin­nal­le ja 40 %:ia todis­tus­va­lin­nal­le. Valin­ta­koe­va­lin­nan aloi­tus­pai­kat jakau­tu­vat yli­opis­toit­tain seuraavasti:

 • Hel­sin­ki: 105 paikkaa
 • Vaa­sa: 16 paikkaa
 • Joen­suu: 30 paikkaa
 • Rova­nie­mi: 105 paikkaa
 • Tur­ku: 85 paikkaa

Lue lisää: 36 § Kuin­ka val­mis­tau­tua pääsykoekevääseen

Todis­tus­va­lin­ta

Todis­tus­va­lin­ta kos­ket­taa vain ensi­ker­ta­lai­sia eli haki­joi­ta, jot­ka eivät ole vie­lä suo­rit­ta­neet kor­kea­kou­lu­tut­kin­toa eivät­kä ole otta­neet vuo­den 2014 jäl­keen vas­taan täl­lais­ta opiskelupaikkaa.

Lue lisää: 49 § Oikik­sen todis­tus­va­lin­ta 2021

Todis­tus­va­lin­nan aloi­tus­pai­kat jakau­tu­vat tänä vuon­na seuraavasti:

 • Hel­sin­ki: 70 paikkaa
 • Vaa­sa: 10 paikkaa
 • Joen­suu: 20 paikkaa
 • Rova­nie­mi: 70 paikkaa
 • Tur­ku: 56 paikkaa

Lue lisää: 42 § Oikeus­tie­teel­li­sen alan tulok­set 2020

Avoin väy­lä

Oikik­seen on myös mah­dol­lis­ta pääs­tä avoi­men väy­län kaut­ta, joka tar­koit­taa sitä, että suo­ri­tat avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa (tai vas­taa­vas­sa lai­tok­ses­sa) oikeus­tie­teel­li­sen alan opin­to­ja. Jokai­sel­la oikik­sel­la on omat haku­kri­tee­rin­sä avoi­meen väy­lään, mut­ta läh­tö­koh­tai­ses­ti vali­tuk­si tule­mi­nen edel­lyt­tää vajaan vuo­den opin­to­ja hyvin arvo­sa­noin. Mikä­li sinua kiin­nos­taa hakea oikik­seen avoi­men väy­län kaut­ta, suo­sit­te­len tutus­tu­maan jokai­sen oikik­sen haku­kri­tee­rei­hin huo­lel­li­ses­ti Opintopolussa!

Olen aina suo­si­tel­lut avoi­mes­sa opis­ke­lua haki­joil­le, jot­ka eivät pää­se oikik­seen ensim­mäi­sel­lä haku­ker­ral­la, sil­lä avoi­mes­sa opis­ke­lu on paras mah­dol­li­nen tapa val­mis­tau­tua valin­ta­koe­ke­vää­seen. Se on myös pal­jon hyö­dyl­li­sem­pi kuin mikään val­men­nus­kurs­si kevään aika­na, vaik­ka nämä eivät toki sul­je toi­si­aan pois. Avoi­mes­sa opis­ke­lun kaut­ta juri­di­nen teks­ti tulee tutuk­si ja luku- sekä vas­taus­tek­niik­ka­si kehit­tyy luonnostaan ?

Lue lisää: 4 § Opis­ke­lu avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa (2015) ja 5 § Opis­ke­lu avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa osa 2 (2015)

On ilah­dut­ta­vaa huo­ma­ta, että avoi­men väy­län aloi­tus­pai­kat ovat olleet vii­me vuo­si­na nousus­sa. Tänä vuon­na oikik­set valit­se­vat uusia opis­ke­li­joi­ta avoi­men väy­län kaut­ta seuraavasti:

 • Hel­sin­gin yli­opis­to (ml. Hel­sin­ki ja Vaa­sa): enin­tään 17 opiskelijaa
 • Joen­suu: enin­tään 30 opiskelijaa
 • Rova­nie­mi: enin­tään 8 opiskelijaa
 • Tur­ku: enin­tään 14 opiskelijaa
Oikeus­gu­ru-kil­pai­lu

Oikeus­gu­ru-kil­pai­lu on valin­ta­väy­lä­nä kai­kis­ta uusin, ja ensim­mäi­nen kil­pai­lu jär­jes­tet­tiin vuon­na 2019. Kil­pai­lu on suun­nat­tu lukio­lai­sil­le ja kil­pai­lun kak­si paras­ta pal­ki­taan opis­ke­lu­pai­kal­la Joen­suun tai Rova­nie­men oikik­ses­sa. Lisä­tie­to­ja Oikeus­gu­ru-kil­pai­lus­ta löy­dät tääl­tä.

Siir­to­ha­ku

Edel­lä mai­nit­tu­jen valin­ta­ta­po­jen lisäk­si Joen­suun oikik­ses­sa on käy­tös­sä myös siir­to­ha­ku. Siir­to­ha­ku on tar­koi­tet­tu haki­joil­le, joil­la on voi­mas­sa ole­va opin­to-oikeus Itä-Suo­men yli­opis­tos­sa. Tänä vuon­na siir­to­haus­sa vali­taan enin­tään 20 opiskelijaa.

Lopuk­si

Näin lopuk­si haluai­sin muis­tut­taa, että lop­pu­pe­leis­sä näil­lä oikik­sil­la ei ole mitään suu­rem­paa eroa kuin sijain­ti. Ymmär­rän esi­mer­kik­si pää­kau­pun­ki­seu­dul­la asu­van haki­jan halun hakea lähel­lä sijait­se­vaan oikik­seen, kos­ka kaik­ki lähei­set ja elä­mä on toden­nä­köi­ses­ti pääkaupunkiseudulla.

Sen sijaan en ymmär­rä alkuun­kaan outoa aja­tus­ta­paa, jon­ka perus­teel­la haki­ja ei halua hakea syr­jäi­sem­pään oikik­seen, kos­ka se muka ei ole arvos­tet­tu. Sen lisäk­si, että täs­sä hei­ken­ne­tään omia mah­dol­li­suuk­sia pääs­tä oikik­seen (ei vali­ta kaik­kia oikik­sia haku­lo­mak­keel­le), on kysei­nen aja­tus­maa­il­ma mel­ko lap­sel­li­nen ja tietämätön.

Suo­sit­te­len vah­vas­ti lait­ta­maan jokai­sen oikik­sen haku­lo­mak­keel­la, sil­lä ette sitou­du sii­nä vie­lä mihin­kään. Mikä­li et luku­ke­vään lopuk­si sat­tui­si pää­se­mään halua­maa­si oikik­seen, mut­ta pis­tee­si riit­täi­si toi­seen oikik­seen, voi aja­tus uudes­ta haku­ke­vääs­tä kyr­siä. Isos­sa kuvas­sa on jär­ke­väm­pää aloit­taa opin­not aika­sem­min kuin käyt­tää aikaa tiet­tyyn oikik­seen pääsemiseen.

Mihin oikik­seen sinä aiot hakea ensi­si­jai­ses­ti ja miksi? ?

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *