Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

27 § Kan­nat­taa­ko oikai­su­vaa­ti­muk­sen laa­ti­mi­nen? (2019)

Käsit­te­lin vii­me kir­joi­tuk­ses­sa sitä, miten oikai­su­vaa­ti­mus teh­dään, mut­ta miten usein oikai­su­vaa­ti­muk­set sit­ten menes­ty­vät? Koko­sin teil­le mah­dol­li­sim­man kat­ta­van tilas­ton sekä oikaisuvaatimusten menes­ty­mi­ses­tä että nii­den jäl­keen teh­tä­vien vali­tus­ten (hal­lin­to-oikeu­teen) menestymisestä.

Seu­raa­vat tilas­tot tule­vat toden­nä­köi­ses­ti päi­vit­ty­mään, sil­lä en ole vie­lä saa­nut Lapin ja Hel­sin­gin tie­de­kun­nis­ta kaik­kia pyy­tä­miä­ni tilas­to­tie­to­ja, mut­ta mer­kit­sen kir­joi­tuk­sen alkuun sel­väs­ti, jos olen päi­vit­tä­nyt teks­tiä jul­kai­sun jäl­keen. Täl­lä het­kel­lä minul­la on käy­tös­sä seu­raa­vat tiedot:

Oikai­su­ti­las­tot yliopistoille

 • Hel­sin­gin oikis (ml. ruot­sin­kie­li­nen haku ja Vaa­sa): vuo­sil­ta 2014 — 2018
 • Turun oikis: vuo­sil­ta 2009 — 2018
 • Joen­suun oikis: vuo­sil­ta 2013 — 2018 (Itä-Suo­men oikik­sen perus­ta­mis­vuo­des­ta asti)
 • Lapin oikis: vuo­del­ta 2018

Vali­tus­ti­las­tot hallinto-oikeuksiin

 • Hel­sin­gin hal­lin­to-oikeus: Vuo­des­ta 1999 eteenpäin
 • Turun hal­lin­to-oikeus: Vuo­des­ta 1997 eteenpäin
 • Itä-Suo­men hal­lin­to-oikeus: Vuo­des­ta 2013 eteen­päin (Itä-Suo­men oikik­sen perus­ta­mis­vuo­des­ta asti)
 • Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oikeus: Vuo­des­ta 2004 eteenpäin

Kuin­ka mon­ta oikai­su­vaa­ti­mus­ta vuo­sit­tain tehdään?

Oikik­sen pää­sy­ko­keis­ta teh­tä­vien oikaisuvaatimusten mää­rä on ymmär­ret­tä­väs­ti lisään­ty­nyt yhteis­va­lin­nan jäl­keen. Esi­mer­kik­si vii­me vuon­na oikai­su­vaa­ti­muk­sia teh­tiin yhteen­sä 301, jos eri tie­de­kun­nil­le teh­dyt oikai­su­vaa­ti­muk­set las­ke­taan yhteen. Tämä luku tosin sisäl­tää var­mas­ti usei­ta pääl­lek­käi­siä oikai­su­vaa­ti­muk­sia, sil­lä vaik­ka pää­sy­koe oli tie­de­kun­tien välil­lä yhtei­nen, niin jokai­sel­le tie­de­kun­nal­le piti kui­ten­kin teh­dä oma oikaisuvaatimuksensa.

oikaisuvaatimus tilastot oikis 2018
Oikaisuvaatimusten mää­rä vii­me vuonna.

Rova­nie­mel­le oikai­su­vaa­ti­muk­sia teh­tiin eni­ten sii­tä syys­tä, että yhteis­va­lin­nan alin pis­te­ra­ja oli Rova­nie­mel­le, ja tie­ten­kin ne, ket­kä eivät saa­neet opis­ke­lu­paik­kaa, oli­vat innok­kaim­pia vaa­ti­maan oikai­sua. Hel­sin­gin luku­mää­rää nos­taa se, että myös Vaa­san oikik­seen koh­dis­te­tut oikai­su­vaa­ti­muk­set teh­tiin Hel­sin­gin yli­opis­tol­le. Tai tar­kem­min ottaen ei ole ole­mas­sa “Vaa­san oikis­ta”, vaan Hel­sin­gin yli­opis­ton oikeus­tie­teel­li­sel­lä tie­de­kun­nal­la on Vaa­sas­sa oma yksikkönsä.

Lue lisää: 41 § Kuin­ka usein oikai­su­vaa­ti­mus menes­tyy? (2020)

Kuin­ka usein oikai­su­vaa­ti­mus menestyy?

Useim­mi­ten oikai­su­vaa­ti­mus ei joh­da edes pis­te­hy­vi­tyk­seen, saa­ti haki­jan sisään­pää­syyn. Tämä joh­tuu sii­tä, että kokeet pyri­tään laa­ti­maan siten, ettei niis­tä tuli­si oikai­su­vaa­ti­muk­sia ja toki tie­de­kun­nat (tai nyky­ään tie­de­kun­tien yhtei­nen valin­ta­koe­lau­ta­kun­ta) tun­tu­vat rat­kai­se­van oikai­su­vaa­ti­muk­set her­kem­min tie­de­kun­nan hyväk­si. Oikai­su­vaa­ti­muk­sen menestyminen edel­lyt­tää siis hyviä perusteluita.

Alla ole­vaan tau­luk­koon on lis­tat­tu tilas­tot vuo­del­ta 2018 kaik­kien tie­de­kun­tien osal­ta. “Menes­ty­neet oikai­su­vaa­ti­muk­set” ‑pyl­väs tar­koit­taa sitä, että oikai­su­vaa­ti­mus joh­ti pis­te­hy­vi­tyk­seen edes yhden pis­teen muo­dos­sa. Tämä ei siten tar­koi­ta vält­tä­mät­tä sitä, että kysei­set haki­jat pää­si­vät oikai­sul­la sisäl­le, vaan nämä tapauk­set ovat lis­tat­tu “oikai­su­vaa­ti­mus joh­ti sisään­pää­syyn” ‑pyl­vää­seen. Muis­ta­kaa, että kaik­ki nämä pyl­väät sisäl­tä­vät pääl­lek­käi­siä oikai­sui­ta sii­tä syys­tä, ettei oikai­su­vaa­ti­mus­ta voi­nut teh­dä yhdel­lä oikai­sul­la jokai­seen tiedekuntaan.

Oikaisuvaatimustilastot vuoden 2018 yhteishaussa.
Oikai­su­vaa­ti­mus­ti­las­tot vuo­den 2018 yhteishaussa.

Vii­me vuon­na noin joka vii­des (22,6 %) oikai­su­vaa­ti­mus joh­ti pis­te­hy­vi­tyk­seen ja noin yksi oikai­su­vaa­ti­mus kah­des­ta­kym­me­nes­tä (5 %) joh­ti sisään­pää­syyn. Täs­tä voi­daan pää­tel­lä, että oikai­su­vaa­ti­muk­sia teke­vät myös muut kuin yhden pis­teen pää­hän jää­neet haki­jat, mut­ta että pis­te­hy­vi­tys­ten saa­mi­nen on mahdollista.

Lue lisää: Opiskelijavalinnan muutoksenhaku ‑pal­ve­lu

Alla on vie­lä tar­kem­min oikai­su­ti­las­to­jen his­to­rial­li­nen kehi­tys tie­de­kun­ta­koh­tai­ses­ti, sil­lä val­ta­kun­nal­li­nen valin­ta­koeyh­teis­työ alkoi vas­ta vuon­na 2018. 

Oikaisutilastojen historiallinen kehitys (Helsingin oikis)
Oikai­su­ti­las­to­jen his­to­rial­li­nen kehi­tys (Hel­sin­gin oikis).
Oikaisutilastojen historiallinen kehitys (Turun oikis).
Oikai­su­ti­las­to­jen his­to­rial­li­nen kehi­tys (Turun oikis).
Oikaisutilastojen historiallinen kehitys (Itä-Suomen oikis)
Oikai­su­ti­las­to­jen his­to­rial­li­nen kehi­tys (Itä-Suo­men oikis).
Rovaniemen oikiksen oikaisutilastot vuonna 2018
Rova­nie­men oikik­sen oikai­su­ti­las­tot vuon­na 2018

Kan­nat­taa­ko valit­ta­mi­nen hallinto-oikeuteen?

Oikai­su­vaa­ti­muk­seen anne­tun pää­tök­sen jäl­keen on mah­dol­lis­ta hakea muu­tos­ta hal­lin­to-oikeu­des­ta. Vii­me vuo­den valin­ta­ko­kees­ta teh­tiin yhteen­sä 19 vali­tus­ta eri hal­lin­to-oikeuk­siin. Toden­nä­köi­ses­ti vain yksi näis­tä 19 vali­tuk­ses­ta joh­ti lopul­ta opin­to-oikeu­den myön­tä­mi­seen. Täs­tä ei ole var­muut­ta, kos­ka hal­lin­to-oikeus ei suo­raan toden­nut, että valit­ta­jal­le tuli­si myön­tää lisä­pis­tei­tä, vaan se palaut­ti asian uudel­leen käsi­tel­tä­väk­si tie­de­kun­taan. Jos valit­ta­ja kui­ten­kin lopul­ta sai opin­to-oikeu­den, niin tämä tar­koit­taa sitä, että 5 %:ia vali­tuk­sis­ta menestyi.

Yhteen­sä minul­la on tie­dos­sa 279 vali­tus­ta hal­lin­to-oikeu­teen ja näis­tä 32 tapauk­ses­sa joko myön­net­tiin lisä­pis­tei­tä tai vali­tus toden­nä­köi­ses­ti joh­ti opin­to-oikeu­teen. Näin ollen vali­tus hal­lin­to-oikeu­des­sa on menes­ty­nyt 11,5 %:ssa tapauk­sis­ta. Eli myös vali­tus hal­lin­to-oikeu­teen saat­taa tuot­taa tulos­ta. Tosin käsit­te­ly­ajat ovat niin pit­kiä (yli puo­li vuot­ta), että vaik­ka opin­to-oikeus lopul­ta irtoai­si tätä kaut­ta, niin valit­ta­ja saat­taa jou­tua var­muu­den vuok­si hake­maan vie­lä tule­va­na haku­ke­vää­nä tai vähin­tään­kin opin­to­jen aloi­tus siir­tyy seu­raa­vaan lukuvuoteen.

Lue lisää: Opiskelijavalinnan muutoksenhaku ‑pal­ve­lu

Yhteen­ve­to

Lopuk­si haluai­sin tode­ta uudel­leen sen, että näis­tä tilas­tois­ta riip­pu­mat­ta tilat­kaa aina omat pää­sy­koe­vas­tauk­sen­ne! Ja jos yhtään vai­kut­taa sil­tä, että pis­tey­tys ei ole men­nyt oikein, niin teh­kää vaik­ka itse oikai­su­vaa­ti­mus, sil­lä se on ilmais­ta ette­kä te myös­kään mene­tä täs­sä mitään muu­ta kuin oikai­suun käy­te­tyn ajan.

Alle viik­ko tuloksiin! 😊

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.