Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

27 § Kan­nat­taa­ko oikai­su­vaa­ti­muk­sen laa­ti­mi­nen? (2019)

Käsit­te­lin vii­me kir­joi­tuk­ses­sa sitä, miten oikai­su­vaa­ti­mus teh­dään, mut­ta miten usein oikai­su­vaa­ti­muk­set sit­ten menes­ty­vät? Koko­sin teil­le mah­dol­li­sim­man kat­ta­van tilas­ton sekä oikaisuvaatimusten menes­ty­mi­ses­tä että nii­den jäl­keen teh­tä­vien vali­tus­ten (hal­lin­to-oikeu­teen) menestymisestä.

Seu­raa­vat tilas­tot tule­vat toden­nä­köi­ses­ti päi­vit­ty­mään, sil­lä en ole vie­lä saa­nut Lapin ja Hel­sin­gin tie­de­kun­nis­ta kaik­kia pyy­tä­miä­ni tilas­to­tie­to­ja, mut­ta mer­kit­sen kir­joi­tuk­sen alkuun sel­väs­ti, jos olen päi­vit­tä­nyt teks­tiä jul­kai­sun jäl­keen. Täl­lä het­kel­lä minul­la on käy­tös­sä seu­raa­vat tiedot:

Oikai­su­ti­las­tot yliopistoille

 • Hel­sin­gin oikis (ml. ruot­sin­kie­li­nen haku ja Vaa­sa): vuo­sil­ta 2014 — 2018
 • Turun oikis: vuo­sil­ta 2009 — 2018
 • Joen­suun oikis: vuo­sil­ta 2013 — 2018 (Itä-Suo­men oikik­sen perus­ta­mis­vuo­des­ta asti)
 • Lapin oikis: vuo­del­ta 2018

Vali­tus­ti­las­tot hallinto-oikeuksiin

 • Hel­sin­gin hal­lin­to-oikeus: Vuo­des­ta 1999 eteenpäin
 • Turun hal­lin­to-oikeus: Vuo­des­ta 1997 eteenpäin
 • Itä-Suo­men hal­lin­to-oikeus: Vuo­des­ta 2013 eteen­päin (Itä-Suo­men oikik­sen perus­ta­mis­vuo­des­ta asti)
 • Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oikeus: Vuo­des­ta 2004 eteenpäin

Kuin­ka mon­ta oikai­su­vaa­ti­mus­ta vuo­sit­tain tehdään?

Oikik­sen pää­sy­ko­keis­ta teh­tä­vien oikaisuvaatimusten mää­rä on ymmär­ret­tä­väs­ti lisään­ty­nyt yhteis­va­lin­nan jäl­keen. Esi­mer­kik­si vii­me vuon­na oikai­su­vaa­ti­muk­sia teh­tiin yhteen­sä 301, jos eri tie­de­kun­nil­le teh­dyt oikai­su­vaa­ti­muk­set las­ke­taan yhteen. Tämä luku tosin sisäl­tää var­mas­ti usei­ta pääl­lek­käi­siä oikai­su­vaa­ti­muk­sia, sil­lä vaik­ka pää­sy­koe oli tie­de­kun­tien välil­lä yhtei­nen, niin jokai­sel­le tie­de­kun­nal­le piti kui­ten­kin teh­dä oma oikaisuvaatimuksensa.

oikaisuvaatimus tilastot oikis 2018
Oikaisuvaatimusten mää­rä vii­me vuonna.

Rova­nie­mel­le oikai­su­vaa­ti­muk­sia teh­tiin eni­ten sii­tä syys­tä, että yhteis­va­lin­nan alin pis­te­ra­ja oli Rova­nie­mel­le, ja tie­ten­kin ne, ket­kä eivät saa­neet opis­ke­lu­paik­kaa, oli­vat innok­kaim­pia vaa­ti­maan oikai­sua. Hel­sin­gin luku­mää­rää nos­taa se, että myös Vaa­san oikik­seen koh­dis­te­tut oikai­su­vaa­ti­muk­set teh­tiin Hel­sin­gin yli­opis­tol­le. Tai tar­kem­min ottaen ei ole ole­mas­sa “Vaa­san oikis­ta”, vaan Hel­sin­gin yli­opis­ton oikeus­tie­teel­li­sel­lä tie­de­kun­nal­la on Vaa­sas­sa oma yksikkönsä.

Lue lisää: 41 § Kuin­ka usein oikai­su­vaa­ti­mus menes­tyy? (2020)

Kuin­ka usein oikai­su­vaa­ti­mus menestyy?

Useim­mi­ten oikai­su­vaa­ti­mus ei joh­da edes pis­te­hy­vi­tyk­seen, saa­ti haki­jan sisään­pää­syyn. Tämä joh­tuu sii­tä, että kokeet pyri­tään laa­ti­maan siten, ettei niis­tä tuli­si oikai­su­vaa­ti­muk­sia ja toki tie­de­kun­nat (tai nyky­ään tie­de­kun­tien yhtei­nen valin­ta­koe­lau­ta­kun­ta) tun­tu­vat rat­kai­se­van oikai­su­vaa­ti­muk­set her­kem­min tie­de­kun­nan hyväk­si. Oikai­su­vaa­ti­muk­sen menestyminen edel­lyt­tää siis hyviä perusteluita.

Alla ole­vaan tau­luk­koon on lis­tat­tu tilas­tot vuo­del­ta 2018 kaik­kien tie­de­kun­tien osal­ta. “Menes­ty­neet oikai­su­vaa­ti­muk­set” ‑pyl­väs tar­koit­taa sitä, että oikai­su­vaa­ti­mus joh­ti pis­te­hy­vi­tyk­seen edes yhden pis­teen muo­dos­sa. Tämä ei siten tar­koi­ta vält­tä­mät­tä sitä, että kysei­set haki­jat pää­si­vät oikai­sul­la sisäl­le, vaan nämä tapauk­set ovat lis­tat­tu “oikai­su­vaa­ti­mus joh­ti sisään­pää­syyn” ‑pyl­vää­seen. Muis­ta­kaa, että kaik­ki nämä pyl­väät sisäl­tä­vät pääl­lek­käi­siä oikai­sui­ta sii­tä syys­tä, ettei oikai­su­vaa­ti­mus­ta voi­nut teh­dä yhdel­lä oikai­sul­la jokai­seen tiedekuntaan.

Oikaisuvaatimustilastot vuoden 2018 yhteishaussa.
Oikai­su­vaa­ti­mus­ti­las­tot vuo­den 2018 yhteishaussa.

Vii­me vuon­na noin joka vii­des (22,6 %) oikai­su­vaa­ti­mus joh­ti pis­te­hy­vi­tyk­seen ja noin yksi oikai­su­vaa­ti­mus kah­des­ta­kym­me­nes­tä (5 %) joh­ti sisään­pää­syyn. Täs­tä voi­daan pää­tel­lä, että oikai­su­vaa­ti­muk­sia teke­vät myös muut kuin yhden pis­teen pää­hän jää­neet haki­jat, mut­ta että pis­te­hy­vi­tys­ten saa­mi­nen on mahdollista.

Lue lisää: Opiskelijavalinnan muutoksenhaku ‑pal­ve­lu

Alla on vie­lä tar­kem­min oikai­su­ti­las­to­jen his­to­rial­li­nen kehi­tys tie­de­kun­ta­koh­tai­ses­ti, sil­lä val­ta­kun­nal­li­nen valin­ta­koeyh­teis­työ alkoi vas­ta vuon­na 2018. 

Oikaisutilastojen historiallinen kehitys (Helsingin oikis)
Oikai­su­ti­las­to­jen his­to­rial­li­nen kehi­tys (Hel­sin­gin oikis).
Oikaisutilastojen historiallinen kehitys (Turun oikis).
Oikai­su­ti­las­to­jen his­to­rial­li­nen kehi­tys (Turun oikis).
Oikaisutilastojen historiallinen kehitys (Itä-Suomen oikis)
Oikai­su­ti­las­to­jen his­to­rial­li­nen kehi­tys (Itä-Suo­men oikis).
Rovaniemen oikiksen oikaisutilastot vuonna 2018
Rova­nie­men oikik­sen oikai­su­ti­las­tot vuon­na 2018

Kan­nat­taa­ko valit­ta­mi­nen hallinto-oikeuteen?

Oikai­su­vaa­ti­muk­seen anne­tun pää­tök­sen jäl­keen on mah­dol­lis­ta hakea muu­tos­ta hal­lin­to-oikeu­des­ta. Vii­me vuo­den valin­ta­ko­kees­ta teh­tiin yhteen­sä 19 vali­tus­ta eri hal­lin­to-oikeuk­siin. Toden­nä­köi­ses­ti vain yksi näis­tä 19 vali­tuk­ses­ta joh­ti lopul­ta opin­to-oikeu­den myön­tä­mi­seen. Täs­tä ei ole var­muut­ta, kos­ka hal­lin­to-oikeus ei suo­raan toden­nut, että valit­ta­jal­le tuli­si myön­tää lisä­pis­tei­tä, vaan se palaut­ti asian uudel­leen käsi­tel­tä­väk­si tie­de­kun­taan. Jos valit­ta­ja kui­ten­kin lopul­ta sai opin­to-oikeu­den, niin tämä tar­koit­taa sitä, että 5 %:ia vali­tuk­sis­ta menestyi.

Yhteen­sä minul­la on tie­dos­sa 279 vali­tus­ta hal­lin­to-oikeu­teen ja näis­tä 32 tapauk­ses­sa joko myön­net­tiin lisä­pis­tei­tä tai vali­tus toden­nä­köi­ses­ti joh­ti opin­to-oikeu­teen. Näin ollen vali­tus hal­lin­to-oikeu­des­sa on menes­ty­nyt 11,5 %:ssa tapauk­sis­ta. Eli myös vali­tus hal­lin­to-oikeu­teen saat­taa tuot­taa tulos­ta. Tosin käsit­te­ly­ajat ovat niin pit­kiä (yli puo­li vuot­ta), että vaik­ka opin­to-oikeus lopul­ta irtoai­si tätä kaut­ta, niin valit­ta­ja saat­taa jou­tua var­muu­den vuok­si hake­maan vie­lä tule­va­na haku­ke­vää­nä tai vähin­tään­kin opin­to­jen aloi­tus siir­tyy seu­raa­vaan lukuvuoteen.

Lue lisää: Opiskelijavalinnan muutoksenhaku ‑pal­ve­lu

Yhteen­ve­to

Lopuk­si haluai­sin tode­ta uudel­leen sen, että näis­tä tilas­tois­ta riip­pu­mat­ta tilat­kaa aina omat pää­sy­koe­vas­tauk­sen­ne! Ja jos yhtään vai­kut­taa sil­tä, että pis­tey­tys ei ole men­nyt oikein, niin teh­kää vaik­ka itse oikai­su­vaa­ti­mus, sil­lä se on ilmais­ta ette­kä te myös­kään mene­tä täs­sä mitään muu­ta kuin oikai­suun käy­te­tyn ajan.

Alle viik­ko tuloksiin! ?

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *