Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

44 § Gra­du­päi­vä­kir­ja (#1)

Photo by Mike Tinnion on Unsplash

Van­hat luki­jat var­mas­ti huo­maa­vat, että blo­gi­ni on saa­nut uuden ilmeen. Osit­tain täs­tä syys­tä blo­gi on elä­nyt jäl­leen useam­man kuu­kau­den hil­jai­se­loa, mut­ta vih­doin tämä uudis­tus­pro­jek­ti on maa­lis­sa ja uudet sivut ovat jul­ki­set! Sivut ovat Pyry Niik­ko­sen toteut­ta­mat, joten iso kii­tos hänel­le hänen työs­tään uusien sivu­jen eteen 😊

Uuden sivun myö­tä myös van­ha säh­kö­pos­ti­lis­ta on lakan­nut toi­mi­mas­ta, joten jos haluat edel­leen pysyä ajan tasal­la uusis­ta kir­joi­tuk­sis­ta, voit tila­ta selain­nä­ky­mäs­sä ilmoi­tuk­set uusis­ta kir­joi­tuk­sis­ta joko sivun oikeas­ta reu­nas­ta tai sivun lopus­ta. Jos luet tätä kir­joi­tus­ta mobii­lil­la, voit tila­ta ilmoi­tuk­set rul­laa­mal­la aivan sivun lop­puun, jos­ta löy­tät lomakkeen.

Uudet jutut eivät jää vain blo­gin ulkoa­sun uudis­ta­mi­seen, sil­lä tar­koi­tuk­se­na­ni on aloit­taa uusi blo­gi­sar­ja. Omat opin­to­ni ovat eden­neet sii­hen vai­hee­seen, että val­mis­tu­mi­sen tiel­lä on enää vain gra­du­pro­jek­ti. Täs­sä uudes­sa sar­jas­sa, jon­ka tois­tai­sek­si nimeän val­ta­vaa mie­li­ku­vi­tus­ta käyt­täen Gra­du­päi­vä­kir­jak­si, aion kir­joit­taa miet­tei­tä­ni gra­du-ura­kas­ta ja jakaa hyö­dyl­li­siä vink­ke­jä sen kirjoittamiseen.

Mikä on gradu?

Gra­du tai viral­li­sel­ta nimel­tään pro gra­du ‑tut­kiel­ma on mais­te­ri­vai­hees­sa suo­ri­tet­ta­va laa­ja opin­näy­te. Oikik­ses­sa gra­du ajoit­tuu mais­te­ri­vai­heen toi­sel­le vuo­del­le eli oiki­so­pin­to­jen vii­den­nel­le vuo­del­le. Vie­lä aiem­min gra­dun laa­juus oli 40 opin­to­pis­tet­tä, mut­ta nyky­ään (aina­kin Hel­sin­gin oikik­ses­sa) gra­dun laa­juus on 30 opintopistettä.

Meil­lä kui­ten­kin usein puhu­taan pro­jek­tis­ta, joka käsit­tää gra­dun lisäk­si myös mui­ta gra­duun liit­ty­viä opin­to­suo­ri­tuk­sia. Pro­jek­tin laa­juus on yhteen­sä 60 pis­tet­tä, ja se koos­tuu seu­raa­vis­ta osista: 

 • HowU­Learn-kyse­ly HUL3 (0 op)
 • Pro­jek­ti­se­mi­naa­ri (10 op)
 • Pro­jek­ti­tent­ti (10 op)
 • Tut­kiel­ma­työ­tä tuke­vat kir­jal­li­set työt (5 op)
 • Valin­nai­set opin­not (5 op)
 • Syven­tä­vien opin­to­jen tut­kiel­ma (30 op)

Kun­han tämä gra­du­pro­jek­ti alkaa var­si­nai­ses­ti koh­dal­la­ni, avaan hie­man tar­kem­min gra­dun muo­to­vaa­ti­muk­sia ja sisäl­töä sekä mitä nämä pro­jek­tin oheis­suo­ri­tuk­set tar­kal­leen ottaen sisältävät.

Pro­jek­ti­ha­ku

Hel­sin­gin oikik­ses­sa pro­jek­tiin hae­taan erik­seen ja pro­jek­ti­ha­ku­ja on kak­si ker­taa vuo­des­sa: syk­syl­lä, jol­loin hae­taan tule­van kevään pro­jek­ti­ryh­miin ja kevääl­lä, jol­loin hae­taan tule­van syk­syn projektiryhmiin.

Tämän syk­syn pro­jek­ti­ha­ku auke­si 12.10.2020 ja hakuai­ka kes­ti aina 9.11.2020 asti. Tulos­ten on tar­koi­tus tul­la kes­ki­viik­ko­na 16.12.2020.

Pro­jek­ti­ryh­mät

Tar­jol­la ole­vat pro­jek­ti­ryh­mät vaih­te­le­vat aina hie­man riip­puen sii­tä, kei­tä opet­ta­jia on saa­ta­vil­la pro­jek­tien vetä­jik­si. Toki usein tiet­ty­jen oikeu­de­na­lo­jen pro­jek­ti­ryh­mät mene­vät yleen­sä aina sama­na ajan­koh­ta­na (esi­mer­kik­si imma­te­ri­aa­lioi­keu­den pro­jek­ti­ryh­mä on yleen­sä keväisin).

Syk­syn 2020 pro­jek­ti­haus­sa haet­ta­va­na oli­vat seu­raa­vat projektiryhmät:

 • Vies­tin­tä- ja infor­maa­tio-oikeu­den pro­jek­ti­se­mi­naa­ri: Yksi­lö, yri­tys ja yhteis­kun­ta digi­ta­li­soi­tu­vas­sa maailmassa
 • Jul­ki­sen euroop­pa­oi­keu­den ja riko­soi­keu­den pro­jek­ti­se­mi­naa­ri: Euro­pean Cons­ti­tu­tion and Cri­mi­nal Justice
 • Sopi­musoi­keu­den pro­jek­ti­se­mi­naa­ri: Sopi­musoi­keu­den ajan­koh­tai­sia kysymyksiä
 • Vel­voi­teoi­keu­den pro­jek­ti­se­mi­naa­ri: Vahin­gon­kor­vausoi­keu­den ylei­set opit
 • Esi­neoi­keu­den pro­jek­ti­se­mi­naa­ri: Moder­ni arvopaperioikeus
 • Urhei­luoi­keu­den pro­jek­ti­se­mi­naa­ri: Moder­ni urheiluoikeus
 • Civil­rätt pro­jekt­se­mi­na­rium: Nor­disk civil- och han­dels­rätt i ett trans­na­tio­nellt perspektiv
 • Imma­te­ri­aa­lioi­keu­den pro­jek­ti­se­mi­naa­ri: Imma­te­ri­aa­lioi­keuk­sien raja­pin­nat ja päällekkäisyydet
 • Jul­ki­sen euroop­pa­oi­keu­den ja riko­soi­keu­den pro­jek­ti­se­mi­naa­ri: Euro­pean Cons­ti­tu­tion and Cri­mi­nal Justice
 • Ympä­ris­tö­oi­keu­den projektiseminaari
 • Yhtiö- ja arvo­pa­pe­ri­mark­ki­na­oi­keu­den pro­jek­ti­se­mi­naa­ri: Moder­ni osa­keyh­tiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus
 • Vero-oikeu­den pro­jek­ti­se­mi­naa­ri: Digi­taa­li­saa­tio ja verotus

Yhteen­sä haet­ta­va­na ole­via ryh­miä oli siis 13. Ryh­mään valit­ta­vien opis­ke­li­joi­den mää­rä riip­puu hie­man ryh­mäs­tä. Pro­jek­ti­ryh­mien tark­koi­hin tie­toi­hin voit tutus­tua tääl­lä.

Mihin pro­jek­ti­ryh­miin hain?

Aina­kin omaan makuu­ni pro­jek­ti­ryh­mä­va­li­koi­ma oli nyt syk­syl­lä hyvä ja kat­ta­va. Mitä olen aiem­min seu­ran­nut pro­jek­ti­ryh­mä­tar­jon­taa, mie­les­tä­ni kevääl­lä on yleen­sä enem­män yksi­tyi­soi­keu­del­li­sia ryh­miä tar­jol­la kuin syksyllä.

Olen jo oikik­ses­sa aloit­ta­mi­ses­ta asti ollut enem­män kiin­nos­tu­nut yksi­tyi­soi­keu­des­ta kuin jul­ki­soi­keu­des­ta, joten minun oli help­po kar­sia osa ryh­mis­tä pois las­kuis­ta. Ennen tar­kem­paa poh­din­taa raja­sin haet­ta­vat ryh­mät nopeas­ti seu­raa­vaan joukkoon:

 • Sopi­musoi­keu­den pro­jek­ti­se­mi­naa­ri: Sopi­musoi­keu­den ajan­koh­tai­sia kysymyksiä
 • Vel­voi­teoi­keu­den pro­jek­ti­se­mi­naa­ri: Vahin­gon­kor­vausoi­keu­den ylei­set opit
 • Esi­neoi­keu­den pro­jek­ti­se­mi­naa­ri: Moder­ni arvopaperioikeus
 • Urhei­luoi­keu­den pro­jek­ti­se­mi­naa­ri: Moder­ni urheiluoikeus
 • Yhtiö- ja arvo­pa­pe­ri­mark­ki­na­oi­keu­den pro­jek­ti­se­mi­naa­ri: Moder­ni osa­keyh­tiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus

Aika nopeas­ti Moder­ni arvo­pa­pe­rioi­keus puto­si jou­kos­ta pois, sil­lä en ole kui­ten­kaan eri­tyi­sen kiin­nos­tu­nut arvo­pa­pe­ri­mark­ki­na­oi­keu­des­ta, vaik­ka sii­nä onkin mie­len­kiin­toi­sia aspek­te­ja. Tämän jäl­keen alkoi­kin pit­kä poh­din­ta, sil­lä jäl­jel­le jää­neis­tä nel­jäs­tä ryh­mäs­tä kaik­ki aiheet kiin­nos­ta­vat minua ja haus­sa pys­tyi hake­maan vain kol­meen ryhmään.

Kir­joi­tin notaa­ri­työ­ni sopi­musoi­keu­den ryh­mäs­sä yksi­lö­ur­hei­li­joi­den sopi­muk­sis­ta ja olen käy­nyt muu­ta­man valin­nai­sen kurs­sin urhei­luoi­keu­des­ta. Lisäk­si olen vapaa-ajal­la välil­lä aut­ta­nut ammat­ti­lais­va­paa­ot­te­li­jaa hänen sopi­mus­asiois­saan, ja olen todel­la kiin­nos­tu­nut urhei­lu­toi­mia­las­ta. Tämän puo­les­ta luu­li­si, että oli­sin hake­nut urhei­luoi­keu­den projektiin.

Mie­les­tä­ni tär­kein kri­tee­ri pro­jek­ti­ryh­mäl­le on se, että aihe todel­la kiin­nos­taa itseä­ni, sil­lä oli­si aika anke­aa kir­joit­taa noin 60–80 sivun tut­kiel­ma aihees­ta, joka ei nappaa.

Minul­la oli kui­ten­kin myös mui­ta perus­tei­ta, joi­ta otin huo­mioon, kun tein valin­taa haet­ta­vis­ta pro­jek­ti­ryh­mis­tä. Yksi näis­tä oli se, että halusin aihee­ni ole­van lii­ke­ju­ri­di­nen, jot­ta voi­sin pitää oven avoin­na eri asian­ajo­toi­mis­to­jen the­sis trai­nee ‑ohjel­mil­le. Pie­ni vai­ku­tus oli myös sil­lä, että minul­la on koke­mus­ta urhei­luoi­keu­den pro­jek­ti­ryh­män ohjaa­jan jär­jes­tä­mäs­tä valin­nai­ses­ta kurs­sis­ta enkä juu­ri pitä­nyt hänen opetustyylistään.

Lopul­ta pudo­tin urhei­luoi­keu­den pro­jek­ti­ryh­män pois vaih­toeh­dois­ta­ni sil­lä perus­teel­la, että vaik­ka tein notaa­ri­työ­ni sopi­musoi­keu­den ryh­mäs­sä, käsit­te­li se yksi­lö­ur­hei­li­joi­den sopi­muk­sia. Mikään ei siis estäi­si minua teke­mäs­tä gra­dua toi­ses­sa ryh­mäs­sä urhei­luas­pek­til­la, joten taval­laan on myös mah­dol­lis­ta, että gra­du­ni tulee ole­maan urheiluliitännäinen 😊

Näin jäl­jel­le jäi enää sopi­musoi­keu­den, vahin­gon­kor­vausoi­keu­den ja moder­nin osa­keyh­tiö­oi­keu­den ‑ryh­mät. Nämä piti vie­lä lait­taa toi­ve­jär­jes­tyk­seen ja kos­ka tar­koi­tuk­se­na­ni oli, että pää­si­sin ykkös­toi­vee­see­ni, piti minun miet­tiä anka­ras­ti sitä, mikä näis­tä ryh­mis­tä kiin­nos­taa eniten.

Olen kuul­lut, että yhtiö­oi­keu­den pro­jek­tin vetä­jä ei juu­ri panos­ta gra­du­jen ohjaa­mi­seen ja vahin­gon­kor­vausoi­keu­den pro­jek­tin vetä­jä on hyvin tiuk­ka arvioi­ja­na, joten nämä oli­vat heti pie­niä mii­nuk­sia. Vaik­ka olen työ­teh­tä­vien kaut­ta työs­ken­nel­lyt yhtiö­oi­keu­del­lis­ten asioi­den paris­sa ja haluai­sin tule­vai­suu­des­sa­kin teh­dä enem­män tai vähem­män töi­tä yhtiö­oi­keu­den paris­sa, minul­la ei ole sii­tä yhtä vah­vaa osaa­mis­ta kuin sopi­mus- ja vahin­gon­kor­vausoi­keu­des­ta. Näin ollen pää­tin, ettei yhtiö­oi­keu­den pro­jek­ti tule ole­maan ykkösvaihtoehtoni.

Lopul­ta ensim­mäi­sen haku­toi­vee­ni rat­kai­si se, että kai­kis­ta oikeu­de­na­lois­ta sopi­musoi­keus on minus­ta mie­len­kiin­toi­sin­ta ja minul­la on sii­tä myös vah­vin osaa­mi­nen. Lisäk­si kuten ker­roin, kir­joi­tin notaa­rin sopi­musoi­keu­den ryh­mäs­sä ja mie­les­tä­ni sopi­musoi­keus oli­si gra­du­ryh­mä­nä jous­ta­va: uskoi­sin, että ohjaa­jal­le on ok yhdis­tää sopi­musoi­keus mel­kein mihin vain toi­seen oikeu­de­na­laan, joten mikään ei tosi­aan estä kir­joit­ta­mas­ta urhei­luso­pi­muk­sis­ta tai yhtiö­oi­keu­teen liit­ty­vis­tä sopi­muk­sis­ta. Näin ollen pää­dyin hake­maan sopi­musoi­keu­den pro­jek­ti­ryh­mään eri­tyi­ses­ti sen takia, että minul­la oli­si mah­dol­li­sim­man pal­jon jous­ta­vuut­ta ja mah­dol­li­suuk­sia miet­ties­sä­ni gra­dun tar­kem­paa aihet­ta. Lopul­ta haku­toi­ve­jär­jes­tyk­se­ni muo­dos­tui seuraavaksi:

 1. Sopi­musoi­keu­den pro­jek­ti­se­mi­naa­ri: Sopi­musoi­keu­den ajan­koh­tai­sia kysymyksiä
 2. Yhtiö- ja arvo­pa­pe­ri­mark­ki­na­oi­keu­den pro­jek­ti­se­mi­naa­ri: Moder­ni osa­keyh­tiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus
 3. Vel­voi­teoi­keu­den pro­jek­ti­se­mi­naa­ri: Vahin­gon­kor­vausoi­keu­den ylei­set opit

Näh­tä­väk­si jää pää­sen­kö nime­no­maan sopi­musoi­keu­den ryh­mään vai mis­sä ryh­mäs­sä aloi­tan tam­mi­kuus­sa graduprojektini!

Lopuk­si

Arpa on nyt hei­tet­ty ja uusi blo­gi­sar­ja on pol­kais­tu käyn­tiin 😊 Tämä sar­ja tulee var­mas­ti toi­mi­maan osit­tain minul­le päi­vä­kir­ja­na, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti se tar­jo­aa myös teil­le joko hyö­dyl­lis­tä infor­maa­tio­ta gra­duun liit­ty­vis­tä asiois­ta tai sit­ten viih­dear­voa, kun tulen hajoi­le­maan Iso G:n kans­sa. Tai ehkä blo­gi­sar­ja voi toi­mia myös tie­tyn­lai­se­na ver­tais­tu­ke­na muil­le gra­dun kans­sa pai­ni­vil­le opiskelijoille.

Sar­jan seu­raa­vas­sa kir­joi­tuk­ses­sa käyn läpi, mil­lä kri­tee­reil­lä opis­ke­li­jat vali­taan pro­jek­tei­hin Hel­sin­gin oikik­ses­sa. Lisäk­si käyn tie­ten­kin läpi pro­jek­ti­haun tulok­set, ja ker­ron mihin ryh­mään pää­sin. Toi­von mukaan saan myös tie­de­kun­nal­ta mah­dol­li­sim­man pian tie­dot eri ryh­mien pis­te­ra­jois­ta, jot­ta voin antaa teil­le käsi­tyk­sen sii­tä, mitä halua­maan­sa ryh­mään pää­se­mi­nen saat­taa edel­lyt­tää. Toki tie­de­kun­ta on ollut aina hyvin nih­keä jaka­maan täl­lais­ta tie­toa, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti täl­lä ker­taa tie­toa heruisi.

Ker­to­kaa myös kom­men­teis­sa tai palau­te­lo­mak­keel­la, mis­tä haluai­sit­te kuul­la gra­duun liittyen!

Lue lisää: 45 § Gra­du­päi­vä­kir­ja (#2)

Läh­tei­tä ja hyö­dyl­li­siä linkkejä

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.