Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

44 § Gra­du­päi­vä­kir­ja (#1)

Photo by Mike Tinnion on Unsplash

Van­hat luki­jat var­mas­ti huo­maa­vat, että blo­gi­ni on saa­nut uuden ilmeen. Osit­tain täs­tä syys­tä blo­gi on elä­nyt jäl­leen useam­man kuu­kau­den hil­jai­se­loa, mut­ta vih­doin tämä uudis­tus­pro­jek­ti on maa­lis­sa ja uudet sivut ovat jul­ki­set! Sivut ovat Pyry Niik­ko­sen toteut­ta­mat, joten iso kii­tos hänel­le hänen työs­tään uusien sivu­jen eteen ?

Uuden sivun myö­tä myös van­ha säh­kö­pos­ti­lis­ta on lakan­nut toi­mi­mas­ta, joten jos haluat edel­leen pysyä ajan tasal­la uusis­ta kir­joi­tuk­sis­ta, voit tila­ta selain­nä­ky­mäs­sä ilmoi­tuk­set uusis­ta kir­joi­tuk­sis­ta joko sivun oikeas­ta reu­nas­ta tai sivun lopus­ta. Jos luet tätä kir­joi­tus­ta mobii­lil­la, voit tila­ta ilmoi­tuk­set rul­laa­mal­la aivan sivun lop­puun, jos­ta löy­tät lomakkeen.

Uudet jutut eivät jää vain blo­gin ulkoa­sun uudis­ta­mi­seen, sil­lä tar­koi­tuk­se­na­ni on aloit­taa uusi blo­gi­sar­ja. Omat opin­to­ni ovat eden­neet sii­hen vai­hee­seen, että val­mis­tu­mi­sen tiel­lä on enää vain gra­du­pro­jek­ti. Täs­sä uudes­sa sar­jas­sa, jon­ka tois­tai­sek­si nimeän val­ta­vaa mie­li­ku­vi­tus­ta käyt­täen Gra­du­päi­vä­kir­jak­si, aion kir­joit­taa miet­tei­tä­ni gra­du-ura­kas­ta ja jakaa hyö­dyl­li­siä vink­ke­jä sen kirjoittamiseen.

Mikä on gradu?

Gra­du tai viral­li­sel­ta nimel­tään pro gra­du ‑tut­kiel­ma on mais­te­ri­vai­hees­sa suo­ri­tet­ta­va laa­ja opin­näy­te. Oikik­ses­sa gra­du ajoit­tuu mais­te­ri­vai­heen toi­sel­le vuo­del­le eli oiki­so­pin­to­jen vii­den­nel­le vuo­del­le. Vie­lä aiem­min gra­dun laa­juus oli 40 opin­to­pis­tet­tä, mut­ta nyky­ään (aina­kin Hel­sin­gin oikik­ses­sa) gra­dun laa­juus on 30 opintopistettä.

Meil­lä kui­ten­kin usein puhu­taan pro­jek­tis­ta, joka käsit­tää gra­dun lisäk­si myös mui­ta gra­duun liit­ty­viä opin­to­suo­ri­tuk­sia. Pro­jek­tin laa­juus on yhteen­sä 60 pis­tet­tä, ja se koos­tuu seu­raa­vis­ta osista: 

 • HowU­Learn-kyse­ly HUL3 (0 op)
 • Pro­jek­ti­se­mi­naa­ri (10 op)
 • Pro­jek­ti­tent­ti (10 op)
 • Tut­kiel­ma­työ­tä tuke­vat kir­jal­li­set työt (5 op)
 • Valin­nai­set opin­not (5 op)
 • Syven­tä­vien opin­to­jen tut­kiel­ma (30 op)

Kun­han tämä gra­du­pro­jek­ti alkaa var­si­nai­ses­ti koh­dal­la­ni, avaan hie­man tar­kem­min gra­dun muo­to­vaa­ti­muk­sia ja sisäl­töä sekä mitä nämä pro­jek­tin oheis­suo­ri­tuk­set tar­kal­leen ottaen sisältävät.

Pro­jek­ti­ha­ku

Hel­sin­gin oikik­ses­sa pro­jek­tiin hae­taan erik­seen ja pro­jek­ti­ha­ku­ja on kak­si ker­taa vuo­des­sa: syk­syl­lä, jol­loin hae­taan tule­van kevään pro­jek­ti­ryh­miin ja kevääl­lä, jol­loin hae­taan tule­van syk­syn projektiryhmiin.

Tämän syk­syn pro­jek­ti­ha­ku auke­si 12.10.2020 ja hakuai­ka kes­ti aina 9.11.2020 asti. Tulos­ten on tar­koi­tus tul­la kes­ki­viik­ko­na 16.12.2020.

Pro­jek­ti­ryh­mät

Tar­jol­la ole­vat pro­jek­ti­ryh­mät vaih­te­le­vat aina hie­man riip­puen sii­tä, kei­tä opet­ta­jia on saa­ta­vil­la pro­jek­tien vetä­jik­si. Toki usein tiet­ty­jen oikeu­de­na­lo­jen pro­jek­ti­ryh­mät mene­vät yleen­sä aina sama­na ajan­koh­ta­na (esi­mer­kik­si imma­te­ri­aa­lioi­keu­den pro­jek­ti­ryh­mä on yleen­sä keväisin).

Syk­syn 2020 pro­jek­ti­haus­sa haet­ta­va­na oli­vat seu­raa­vat projektiryhmät:

 • Vies­tin­tä- ja infor­maa­tio-oikeu­den pro­jek­ti­se­mi­naa­ri: Yksi­lö, yri­tys ja yhteis­kun­ta digi­ta­li­soi­tu­vas­sa maailmassa
 • Jul­ki­sen euroop­pa­oi­keu­den ja riko­soi­keu­den pro­jek­ti­se­mi­naa­ri: Euro­pean Cons­ti­tu­tion and Cri­mi­nal Justice
 • Sopi­musoi­keu­den pro­jek­ti­se­mi­naa­ri: Sopi­musoi­keu­den ajan­koh­tai­sia kysymyksiä
 • Vel­voi­teoi­keu­den pro­jek­ti­se­mi­naa­ri: Vahin­gon­kor­vausoi­keu­den ylei­set opit
 • Esi­neoi­keu­den pro­jek­ti­se­mi­naa­ri: Moder­ni arvopaperioikeus
 • Urhei­luoi­keu­den pro­jek­ti­se­mi­naa­ri: Moder­ni urheiluoikeus
 • Civil­rätt pro­jekt­se­mi­na­rium: Nor­disk civil- och han­dels­rätt i ett trans­na­tio­nellt perspektiv
 • Imma­te­ri­aa­lioi­keu­den pro­jek­ti­se­mi­naa­ri: Imma­te­ri­aa­lioi­keuk­sien raja­pin­nat ja päällekkäisyydet
 • Jul­ki­sen euroop­pa­oi­keu­den ja riko­soi­keu­den pro­jek­ti­se­mi­naa­ri: Euro­pean Cons­ti­tu­tion and Cri­mi­nal Justice
 • Ympä­ris­tö­oi­keu­den projektiseminaari
 • Yhtiö- ja arvo­pa­pe­ri­mark­ki­na­oi­keu­den pro­jek­ti­se­mi­naa­ri: Moder­ni osa­keyh­tiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus
 • Vero-oikeu­den pro­jek­ti­se­mi­naa­ri: Digi­taa­li­saa­tio ja verotus

Yhteen­sä haet­ta­va­na ole­via ryh­miä oli siis 13. Ryh­mään valit­ta­vien opis­ke­li­joi­den mää­rä riip­puu hie­man ryh­mäs­tä. Pro­jek­ti­ryh­mien tark­koi­hin tie­toi­hin voit tutus­tua tääl­lä.

Mihin pro­jek­ti­ryh­miin hain?

Aina­kin omaan makuu­ni pro­jek­ti­ryh­mä­va­li­koi­ma oli nyt syk­syl­lä hyvä ja kat­ta­va. Mitä olen aiem­min seu­ran­nut pro­jek­ti­ryh­mä­tar­jon­taa, mie­les­tä­ni kevääl­lä on yleen­sä enem­män yksi­tyi­soi­keu­del­li­sia ryh­miä tar­jol­la kuin syksyllä.

Olen jo oikik­ses­sa aloit­ta­mi­ses­ta asti ollut enem­män kiin­nos­tu­nut yksi­tyi­soi­keu­des­ta kuin jul­ki­soi­keu­des­ta, joten minun oli help­po kar­sia osa ryh­mis­tä pois las­kuis­ta. Ennen tar­kem­paa poh­din­taa raja­sin haet­ta­vat ryh­mät nopeas­ti seu­raa­vaan joukkoon:

 • Sopi­musoi­keu­den pro­jek­ti­se­mi­naa­ri: Sopi­musoi­keu­den ajan­koh­tai­sia kysymyksiä
 • Vel­voi­teoi­keu­den pro­jek­ti­se­mi­naa­ri: Vahin­gon­kor­vausoi­keu­den ylei­set opit
 • Esi­neoi­keu­den pro­jek­ti­se­mi­naa­ri: Moder­ni arvopaperioikeus
 • Urhei­luoi­keu­den pro­jek­ti­se­mi­naa­ri: Moder­ni urheiluoikeus
 • Yhtiö- ja arvo­pa­pe­ri­mark­ki­na­oi­keu­den pro­jek­ti­se­mi­naa­ri: Moder­ni osa­keyh­tiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus

Aika nopeas­ti Moder­ni arvo­pa­pe­rioi­keus puto­si jou­kos­ta pois, sil­lä en ole kui­ten­kaan eri­tyi­sen kiin­nos­tu­nut arvo­pa­pe­ri­mark­ki­na­oi­keu­des­ta, vaik­ka sii­nä onkin mie­len­kiin­toi­sia aspek­te­ja. Tämän jäl­keen alkoi­kin pit­kä poh­din­ta, sil­lä jäl­jel­le jää­neis­tä nel­jäs­tä ryh­mäs­tä kaik­ki aiheet kiin­nos­ta­vat minua ja haus­sa pys­tyi hake­maan vain kol­meen ryhmään.

Kir­joi­tin notaa­ri­työ­ni sopi­musoi­keu­den ryh­mäs­sä yksi­lö­ur­hei­li­joi­den sopi­muk­sis­ta ja olen käy­nyt muu­ta­man valin­nai­sen kurs­sin urhei­luoi­keu­des­ta. Lisäk­si olen vapaa-ajal­la välil­lä aut­ta­nut ammat­ti­lais­va­paa­ot­te­li­jaa hänen sopi­mus­asiois­saan, ja olen todel­la kiin­nos­tu­nut urhei­lu­toi­mia­las­ta. Tämän puo­les­ta luu­li­si, että oli­sin hake­nut urhei­luoi­keu­den projektiin.

Mie­les­tä­ni tär­kein kri­tee­ri pro­jek­ti­ryh­mäl­le on se, että aihe todel­la kiin­nos­taa itseä­ni, sil­lä oli­si aika anke­aa kir­joit­taa noin 60–80 sivun tut­kiel­ma aihees­ta, joka ei nappaa.

Minul­la oli kui­ten­kin myös mui­ta perus­tei­ta, joi­ta otin huo­mioon, kun tein valin­taa haet­ta­vis­ta pro­jek­ti­ryh­mis­tä. Yksi näis­tä oli se, että halusin aihee­ni ole­van lii­ke­ju­ri­di­nen, jot­ta voi­sin pitää oven avoin­na eri asian­ajo­toi­mis­to­jen the­sis trai­nee ‑ohjel­mil­le. Pie­ni vai­ku­tus oli myös sil­lä, että minul­la on koke­mus­ta urhei­luoi­keu­den pro­jek­ti­ryh­män ohjaa­jan jär­jes­tä­mäs­tä valin­nai­ses­ta kurs­sis­ta enkä juu­ri pitä­nyt hänen opetustyylistään.

Lopul­ta pudo­tin urhei­luoi­keu­den pro­jek­ti­ryh­män pois vaih­toeh­dois­ta­ni sil­lä perus­teel­la, että vaik­ka tein notaa­ri­työ­ni sopi­musoi­keu­den ryh­mäs­sä, käsit­te­li se yksi­lö­ur­hei­li­joi­den sopi­muk­sia. Mikään ei siis estäi­si minua teke­mäs­tä gra­dua toi­ses­sa ryh­mäs­sä urhei­luas­pek­til­la, joten taval­laan on myös mah­dol­lis­ta, että gra­du­ni tulee ole­maan urheiluliitännäinen ?

Näin jäl­jel­le jäi enää sopi­musoi­keu­den, vahin­gon­kor­vausoi­keu­den ja moder­nin osa­keyh­tiö­oi­keu­den ‑ryh­mät. Nämä piti vie­lä lait­taa toi­ve­jär­jes­tyk­seen ja kos­ka tar­koi­tuk­se­na­ni oli, että pää­si­sin ykkös­toi­vee­see­ni, piti minun miet­tiä anka­ras­ti sitä, mikä näis­tä ryh­mis­tä kiin­nos­taa eniten.

Olen kuul­lut, että yhtiö­oi­keu­den pro­jek­tin vetä­jä ei juu­ri panos­ta gra­du­jen ohjaa­mi­seen ja vahin­gon­kor­vausoi­keu­den pro­jek­tin vetä­jä on hyvin tiuk­ka arvioi­ja­na, joten nämä oli­vat heti pie­niä mii­nuk­sia. Vaik­ka olen työ­teh­tä­vien kaut­ta työs­ken­nel­lyt yhtiö­oi­keu­del­lis­ten asioi­den paris­sa ja haluai­sin tule­vai­suu­des­sa­kin teh­dä enem­män tai vähem­män töi­tä yhtiö­oi­keu­den paris­sa, minul­la ei ole sii­tä yhtä vah­vaa osaa­mis­ta kuin sopi­mus- ja vahin­gon­kor­vausoi­keu­des­ta. Näin ollen pää­tin, ettei yhtiö­oi­keu­den pro­jek­ti tule ole­maan ykkösvaihtoehtoni.

Lopul­ta ensim­mäi­sen haku­toi­vee­ni rat­kai­si se, että kai­kis­ta oikeu­de­na­lois­ta sopi­musoi­keus on minus­ta mie­len­kiin­toi­sin­ta ja minul­la on sii­tä myös vah­vin osaa­mi­nen. Lisäk­si kuten ker­roin, kir­joi­tin notaa­rin sopi­musoi­keu­den ryh­mäs­sä ja mie­les­tä­ni sopi­musoi­keus oli­si gra­du­ryh­mä­nä jous­ta­va: uskoi­sin, että ohjaa­jal­le on ok yhdis­tää sopi­musoi­keus mel­kein mihin vain toi­seen oikeu­de­na­laan, joten mikään ei tosi­aan estä kir­joit­ta­mas­ta urhei­luso­pi­muk­sis­ta tai yhtiö­oi­keu­teen liit­ty­vis­tä sopi­muk­sis­ta. Näin ollen pää­dyin hake­maan sopi­musoi­keu­den pro­jek­ti­ryh­mään eri­tyi­ses­ti sen takia, että minul­la oli­si mah­dol­li­sim­man pal­jon jous­ta­vuut­ta ja mah­dol­li­suuk­sia miet­ties­sä­ni gra­dun tar­kem­paa aihet­ta. Lopul­ta haku­toi­ve­jär­jes­tyk­se­ni muo­dos­tui seuraavaksi:

 1. Sopi­musoi­keu­den pro­jek­ti­se­mi­naa­ri: Sopi­musoi­keu­den ajan­koh­tai­sia kysymyksiä
 2. Yhtiö- ja arvo­pa­pe­ri­mark­ki­na­oi­keu­den pro­jek­ti­se­mi­naa­ri: Moder­ni osa­keyh­tiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus
 3. Vel­voi­teoi­keu­den pro­jek­ti­se­mi­naa­ri: Vahin­gon­kor­vausoi­keu­den ylei­set opit

Näh­tä­väk­si jää pää­sen­kö nime­no­maan sopi­musoi­keu­den ryh­mään vai mis­sä ryh­mäs­sä aloi­tan tam­mi­kuus­sa graduprojektini!

Lopuk­si

Arpa on nyt hei­tet­ty ja uusi blo­gi­sar­ja on pol­kais­tu käyn­tiin ? Tämä sar­ja tulee var­mas­ti toi­mi­maan osit­tain minul­le päi­vä­kir­ja­na, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti se tar­jo­aa myös teil­le joko hyö­dyl­lis­tä infor­maa­tio­ta gra­duun liit­ty­vis­tä asiois­ta tai sit­ten viih­dear­voa, kun tulen hajoi­le­maan Iso G:n kans­sa. Tai ehkä blo­gi­sar­ja voi toi­mia myös tie­tyn­lai­se­na ver­tais­tu­ke­na muil­le gra­dun kans­sa pai­ni­vil­le opiskelijoille.

Sar­jan seu­raa­vas­sa kir­joi­tuk­ses­sa käyn läpi, mil­lä kri­tee­reil­lä opis­ke­li­jat vali­taan pro­jek­tei­hin Hel­sin­gin oikik­ses­sa. Lisäk­si käyn tie­ten­kin läpi pro­jek­ti­haun tulok­set, ja ker­ron mihin ryh­mään pää­sin. Toi­von mukaan saan myös tie­de­kun­nal­ta mah­dol­li­sim­man pian tie­dot eri ryh­mien pis­te­ra­jois­ta, jot­ta voin antaa teil­le käsi­tyk­sen sii­tä, mitä halua­maan­sa ryh­mään pää­se­mi­nen saat­taa edel­lyt­tää. Toki tie­de­kun­ta on ollut aina hyvin nih­keä jaka­maan täl­lais­ta tie­toa, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti täl­lä ker­taa tie­toa heruisi.

Ker­to­kaa myös kom­men­teis­sa tai palau­te­lo­mak­keel­la, mis­tä haluai­sit­te kuul­la gra­duun liittyen!

Lue lisää: 45 § Gra­du­päi­vä­kir­ja (#2)

Läh­tei­tä ja hyö­dyl­li­siä linkkejä

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *